fbpx
Petak , 18 Juna 2021

K O N K U R S za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBK – ispostava Fojnica

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17 i 12/18), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBK/KSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-02-44/20 od 04.11.2020. godine direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB, raspisuje

K O N K U R S

za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

 I

Savjetodavac I u Biro-Ispostavi Fojnica Službe za zapošljavanje SBK/KSB na neodređeno vrijeme sa ugovorenim probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: Stručna sprema: VSS – VII/1 stupanj, fakultet društvenog, tehničkog, humanističkog i prirodno-matematičkog-nastavnog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova, društvenog, tehničkog, humanističkog i prirodno-matematičkog- nastavnog smjera.

Radno iskustvo: najmanje jedna godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

 

Opis poslova: prijavljivljuje i odjavljuje nezaposlene osobe na evidenciju, prima i kompletira zahtjeve za novčanu naknadu i dokup staža, posreduje u zapošljavanju, informiše nezaposlene osobe o njihovim pravima za vrijeme nezaposlenosti, vrši individualna savjetovanja sa nezaposlenim osobama, izdaje uvjerenja po zahtjevima nezaposlenih osoba, obavlja poslove u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Službe, po nalogu pretpostavljenih.

 

II

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na pismeno testiranje.

 

III

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji reguliše navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na konkurs, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

IV

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafirafira):

 

  • Prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa. Prijava mora biti svojeručno potpisana,
  • Biografija,
  • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
  • Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • Dokaz o radnom iskustvu,
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu, ukoliko kandidat koji bude odabran ne posjeduje dokaz o položenom stručnom ispitu isti je dužan dostaviti najkasnije do isteka probnog rada,
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

V

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom SBK/KSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

 

VI

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama, oglasnoj ploči u zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Konkursa. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBK/KSB 030/518-764.

 

Broj: 01-30-1-70/21

Datum, 20.01.2021. godine

 

zamjenik ravnatelja                   direktor

 

Marinko Krajina, dipl.ing.     Željko Lončar dipl. oec.

Pročitajte i ovo

maline 1 695x463

Kiseljački Penik objavio otkupnu cijenu za maline

Pretpostavljalo se da će ove sezone otkupna cijena maline biti visoka. Kiseljački Penik je objavio …