fbpx
Četvrtak , 18 Jula 2024
lokmic 693x463

Optužen Eldan Lokmić zbog zloupotrebe položaja i sklapanja štetnih ugovora

Kantonalni sud u Novom Travniku u cjelosti je potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva SBK protiv Eldana Lokmića, bivšeg direktora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona.

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona u saradnji sa Federalnom upravom policije Sarajevo provodilo je složenu istragu protiv bivšeg direktora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, Eldana Lokmića koja istrage je rezultirala podizanjem optužnice pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku zbog osnovane sumnje da je optuženi Eldan Lokmić počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa članom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa produženim krivičnim djelom  „sklapanje štetnog ugovora“ iz člana 252. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 54 i 55. istog Zakona. Predmetna optužnica potvrđena je u cijelosti od strane Kantonalnog suda u Novom Travniku. – saopćeno je iz Tužilaštva SBK.

 

 

Pod tačkom 1. optužnice, optuženom se stavlja na teret da je dana 09.12.2015.godine, u Fojnici, općina Fojnica,  kao odgovorna osoba i predstavnik Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica,  u svojstvu direktora i odgovorne ako je znao da mora imati saglasnost pored Upravnog odbora i Osnivača kao vlasnika Ustanove  s obzirom da je  članom 4. Ugovora o prodaji dijela hotela „NATURA“ u Fojnici kao posebnog dijela zgrade zaključenog između kupca Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i prodavca „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica predviđeno da se dio cijene ugovora realizuje na način da se iznos od 707.592,51 KM kupoprodajne cijene knjiži kao izmireno potraživanje koje „Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“  Fojnica ima prema „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica, te znajući da je Upravni odbor Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica dao pismeno ovlaštenje na zaključenje ugovora i ispunjenje obaveza shodno članu 4. navedenog ugovora, svjesno i htijući prekoračio  svoje službene ovlasti, te postupio protivno interesima i ciljevima društva Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica kojim je rukovodio, a u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi za društvo „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica istovremeno pričinjavajući štetu društvu Javnoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica  zaključio Sporazum o načinu i realizaciji  predmetnog ugovora kojim Sporazumom je izmijenjen član 4. predmetnog Ugovora te precizirao da se iznos od 707.592,51 KM neće knjižiti kao izmirenje potraživanja koje je društvo Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica imalo prema privrednom društvu „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica nego da će navedeni iznos biti avansno uplaćen društvu AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica na ime kupoprodajne cijene za koje radnje nije imao saglasnost  Upravnog odbora i Osnivača  kao vlasnika ustanove  o navedenim činjenicama, iako svjestan da je predmetni ugovor štetan za pravnu osobu koju zastupa i da da ga sklapa protivno ovlaštenju, te u vremenskom periodu od 09.12.2015. godine do 31.12.2015. godine izvršio avansne uplate na račun društva AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica i to iznose  01.01.2015 iznos od 500.000,00 KM a potom po potpisivanju Sporazuma  iznose i to dan 09.12.2015 godine iznos  od 70.000,00 KM i iznos od  26.000,00 KM, a potom na dan 24.12.2015 godine iznos od 280.000,00 KM, te na dan 30.12.2015 iznos od  30.000,00 KM i na dan 31.12.2015 godine iznose od po 20.000,00 KM i 150.000,00 KM na koji način je protivno Ugovoru ostavio aktivnim potraživanja društva Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, a  kako je „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica  u međuvremenu djelimično izmirila obaveze obračunskim plaćanjem- cesijama tako da je ukupna vrijednost nenaplaćenih potraživanja  sa 25.12.2023. godine u iznosu od 345.156,72 KM ostalo kao nenaplaćeno, te navedenim avansnim isplatama dodatno oštetio Javnu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica kojim upravlja i njegovu likvidnost, svjestan da prekoračenjem svojih ovlaštenja pribavlja imovinsku korist društvu „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica u iznosu koji prelazi 50.000,00 KM, a što je i htio.

 

Pod tačkom 2. predmetne optužnice, optuženom se stavlja na teret da je u periodu od 03.02.2016. godine do 22.09.2016. godine, kao odgovorna osoba i predstavnik Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica,  u svojstvu direktora i odgovorne osobe prekoračio svoje službene ovlasti kao direktor, postupio suprotno članu 32. Statuta Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica od Marta 2014. godine kojim je propisano da direktor zastupa i predstavlja Ustanovu bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti osim zaključenja Ugovora o prodaji i nabavci stalnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 50.00,00 KM kada mora imati saglasnost Upravnog odbora i zaključivanje pravnih poslova kojima se stiču, prodaju ili opterećuju nekretnine, a za koje pravne poslove mu je potrebna saglasnost Upravnog odbora i Osnivača kao vlasnika Ustanove, dana 03.02.2016. godine zaključio Ugovor o vršenju kreditnih obaveza PKG-00300126 zaključen između Bor banke d.d Sarajevo, NCF d.o.o. Fojnica –korisnik kredita i  Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica –sudužnik kredita kojim Ugovorom je predviđen plasman kreditnih sredstava do iznosa 7.000.000,00 KM, i to po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. PR-100100296 od 05.02.2016. godine u iznosu 6.100.000,00 KM, po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. PR-100100298 od 14.04.2016. godine u iznosu od 500.000,00 KM, i po Ugovoru br, PR-100100324 o dugoročnom kreditu od 22.09.2016. godine u iznosu od 400.000,00 KM, svjestan da kao zakonski zastupnik društva Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica čije interese zastupa dovodi u poziciju sudužništva za preuzete kreditne obaveze  društva NCF d.o.o. Fojnica i da u slučaju neredovne otplate kredita banka može od sudužnika Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica zahtijevati otplatu cjelokupnog duga po kreditu, znajući da su ugovori o kreditu za koje je jamčio kao solidarni dužnik štetni za pravnu osobu koju zastupa jer je u vrijeme neposredno prije zaključivanja navedenih ugovora znao da će Bor banka d.d. Sarajevo odobriti kreditna sredstva društvu NCF d.o.o. Fojnica uz isključivo sudužništvo Ustanove te znajući da je banka odbila zahtjev za kredit društva NCF d.o.o. Fojnica iz razloga neurednog izvršavanja kreditnih obaveza i negativnog iskustva koje je banka imala sa njegovim većinskim vlasnikom „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica, te da je za odobrenje kreditnog plasmana neophodna dokapitalizacija u minimalnom iznosu od 100.000,00 KM kojim bi se promijenila vlasnička struktura i Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica dokapitalizacijom postala vlasnikom udjela u osnovnom kapitalu društva NCF d.o.o. Fojnica te da se radi o novoosnovanom društvu NCF d.o.o. Fojnica  koji nema kreditni rejting, te da je isključivo sudužništvo Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica uslov za odobrenje kredita o čemu je upoznat i aktom Bor banke od 25.12.2015. godine, svjestan da na takav način može dovesti u pitanje poslovanje i likvidnost i da može prouzrokovati štetu po društvu čije interese štiti znajući  da je članom 18. Statuta Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica od Marta 2014. godine propisano da je Ustanova odgovorna za svoje obaveze cjelokupnom imovinom i sredstvima kojima raspolaže, te da je članom 32. istog Statuta propisano  da je za zaključivanje pravnih poslova kojima se stiču, prodaju ili opterećuju nekretnine potrebna saglasnost i Osnivača kao vlasnika Ustanove koju nije imao, nakon izvršene dokapitalizacije kojom je Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica postalo vlasnikom 98,235 % udjela u ukupnom kapitalu društva NCF d.o.o. Fojnica koja dokapitalizacija je izvršena isključivo kako bi Ustanova ulaskom u vlasničku strukturu istog društva po osnovu imovinske odgovornosti odgovaralo za sve obaveze po kreditima koje će imati kao sudužnici, znajući da se radi o štetnim ugovorima i da ih zaključuje protivno ovlaštenjima što je i htio, te zaključio ugovore u ime Ustanove koja je kao solidarni dužnik jamčila u svojstvu sudužnika, nakon čega je društvo NCF d.o.o. Fojnica neposredno nakon odobrenja i plasmana kreditnih sredstava u iznosu od 7.000,000,00 KM obaveze po navedenom kreditu nije izvršavalo što je za posljedicu imalo direktnu odgovornost Ustanove za obaveze isplata po kreditu Bor Banke d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.240.231,49 KM plaćenih anuiteta i pripadajućih kamata sa danom 25.12.2023. godine, a koje obaveze će nastaviti izmirivati Ustanova do ukupnog izmirenja duga po predmetnom ugovoru, na koji način je Eldan Lokmić doveo u pitanje tekuću likvidnost Ustanove, solventnost, ukupnu zaduženost, finansijsku moć i finansijsku stabilnost društva i istoj nanio štetu u visini preko 7.000,000,00 KM.

U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila sudu na osnovu odredbe člana 71. stav 1. tačka c) i člana 76. KZ F BiH da se osumnjičenom izrekne sigurnosna mjera zabrana vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije.

Pročitajte i ovo

Od zaraze morbila jučer preminuo 17-godišnjak u Sarajevu, doktori pozivaju roditelje da vakcinišu djecu

U Novom danu na N1 smo govorili o trenutnim epidemijama u Kantonu Sarajevo, sa posebnim …