fbpx
Ponedjeljak , 25 Septembra 2023

Javni oglas: “Reumal” zapošljava 14 osoba

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 1. RADNO MJESTO

 1. Fizioterapeut: 4 izvršioca na određeno vrijeme, 2 mjeseca

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene fizikalne terapije; Obavlja fizikalni tretman u Lječilištu; Radi na poslovima primjene elektroterapije, mehanoterapije, manuelne masaže, aplikaciji termoterapeutskih procedura i poslovima kineziterapije; Primjenjuje mjere zaštite; Vrši nadzor nad higijenom prostora i aparata; Vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju; Provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije; Sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Medicinska sestra – tehničar (rad u turnusu) – 4 izvršioca na određeno vrijeme, 2 mjeseca

Opis poslova: Stara se o njezi i ishrani bolesnika; Vrši pripremu bolesnika za vizitu i prisustvuje viziti; Pomaže doktoru prilikom pregleda bolesnika; Prati bolesnike prilikom specijalisticko-konsultativnih i drugih pregleda; Učestvuje u podjeli terapije; Uredno vodi neophodnu sestrinsku medicinsku dokumentaciju; Stara se o sterilnosti instrumenata; Vrši zdravstvenu i higijensku njegu kod ležećih bolesnika; Kontroliše vitalne znake bolesnika (temperatura, puls, krvni pritisak, stolica, mokrenje i dr.) i ubilježava ih u temperaturnu i sestrinsku listu; Evidentira provedene postupke u sestrinsku dokumentaciju.;Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana; Vrši primopredaju smjene odjeljenskoj sestri i sestri u narednoj smjeni; U mikrobiološkoj laboratoriji radi s hranjivim podlogama na koje nasađuje uzorke, promatra porast bakterija, priprema preparate s hranilišta za mikroskopski pregled i za ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike; Parazite dokazuju mikroskopskim pregledom uzorka, prethodno pripremljen kao razmaz na stakalcu ili talog; Virusne zaraze utvrđuje pregledom krvi, na osnovi nalaza protutijela; Vodi medicinsku dokumentaciju i protokole korisnika usluga, odgovoran je za ispravnost mikrobiološkog instrumentarija; Kao sanitarac vrši programiranje, organizaciju rada i kontrolu postupaka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD); Priprema aparaturu, dezinfekciona sredstva i zaštitna sredstva prije početka procesa DDD; Vrši epidemiološka izviđanja i istraživanja u cilju otkrivanja i otklanjanja izvora zaraznih oboljenja; Vodi evidenciju o izvršenim poslovima, utrošenom materijalu i dobijenim rezultatima i ispravnosti sprovedene DDD; Vrši nadzor nad sterilizacijom, održava opremu i aparaturu, uništava upotrebljenju ambalažu insekticida, uklanja mamke, provjetrava prostorije i otklanja eventualne nepovoljne uticaje upotrebljenih sredstava; Učestvuje u anketiranju kod pojava zaraznih bolesti; Vodi propisanu evidenciju, dokumentaciju i izvještaje Zavodu za Epidemiologiju SBK; U EMNG kabinetu vrši zakazivanje, pripremu korisnika usluga i snimanje EMNG, priprema sterilizaciju iglenih elektroda i po nalogu doktora izvodi snimanje; Za vrijeme snimanja bilježi određene parametre koji su neophodni doktoru za pisanje nalaza; Vrši poslove u ambulanti, upisuje preglede u protokol; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 

 1. Bolničar: 1 izvršilac na određeno vrijeme, 2 mjeseca

Opis poslova: Njeguje bolesnike i brine o njihovoj higijeni što podrazumijeva: kupanje nepokretnih i teže pokretnih korisnika usluga, korisnika koji zbog patologije bolesti ne mogu to sami uraditi; Vodi bolesnika na konsultativne i druge preglede, te na propisane fizikalne procedure; Njeguje pravilan odnos prema korisnicima usluga; Pomaže medicinskoj sestri u radu, a po potrebi obavlja i poslove higijeničara kao i poslove nosača. Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Konobar II: 2 izvršioca na određeno vrijeme, 2 mjeseca

Opis poslova: Neposredno dočekuje goste u sali, smješta ih, uslužuje i ispraća; Postavlja stolove i i brine o njihovom pospremanju nakon upotrebe; Prenosi narudžbu osoblju u kuhinji i vodi računa da  gosta posluži što brže i što kvalitetnije; Poslužuje hranu u pansionskom restoranu; Daje informacije i neophodne podatke gostima; Sve reklamacije gostiju prosljeđuje neposrednom rukovodiocu; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 

 1. Pomoćni kuhinjski radnik: 3 izvršioca na određeno vrijeme, 2 mjeseca

Opis poslova: Implementira propise i standarde HACCAP-a; Priprema namirnice za kuhare, vrši pranje suđa, održava higijenu u kuhinji, priprema salate, te pruža pomoć ostalim radnicima u kuhinji; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 

 1. USLOVI

Kandidati trebaju ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka iz tačke I ovog Oglasa, a koji su propisani Zakonom i Pravilnikom o radu.

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i to kako slijedi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. Fizioterapeut,posebni uslovi:  SSS (IV) stepen obrazovanja zdravstvenog smjera,položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Medicinska sestra – tehničar (rad u turnusu), posebni uslovi:  SSS (IV) stepen obrazovanja zdravstvenog smjera,položen stručni ispit

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. Bolničar, posebni uslovi: NK – I stepen obrazovanja

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. Konobar II, posebni uslovi: SSS/KV (IV/III) stepen obrazovanja ugostiteljskog ili drugog smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 5. Pomoćni kuhinjski radnik, posebni uslovi: NK – I stepen obrazovanja

    III.        POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • Dokaz o završenom školovanju / obrazovanju
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.i 2.)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem: 1.)

 

 1. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, dodatnim sposobnostima, kao i lične podatke, te tačnu  adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Obavezno navesti za koje radno mjesto se prijava dostavlja.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte se u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Lječilište „Reumal“ Fojnica, Ul. Banjska br.1.,  71270 Fojnica

(prijava na javni oglas za radno mjesto___________ – ne otvaraj)

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz  Oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na oglasnoj tabli Lječilišta u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Kontak osoba: Nermin Kadrić , tel: 030 838 807; e-mail: nermin.kadric@reumal.ba

                                                                                                               Direktor

                                                                                                               Ismira Kubat, mr.ph

            Univ.spec.nutr

Pročitajte i ovo

Bosanci se u Minhenu potukli zbog djevojke: Jedan završio iza rešetaka, drugi u bolnici

Tokom jutarnjih sati oko 04:00h dogodio se obračun gostiju ispred njemačke diskoteke “Club Tribu Munchen”. …