fbpx
Četvrtak , 25 Aprila 2024

Javni oglas: SMŠ “Zijah Dizdarević” zapošljava veliki broj osoblja

Fojnica,12.04.2022.godine

 

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine SBK” br: 11/01,17/04), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Sl.novine SBK” br:7/19) i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-6/22 od 01.04.2022.g. raspisuje se slijedeći

 

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos

 

 1. Prof. bosanskog jezika                                     norma sati         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 2. Prof.bosanskog jezika                                       5 časova           1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 3. Prof.engleskog jezika                                        norma sati         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 4. Prof. engleskog jezika                                       7časova           1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 5. Prof.latinskog jezika                                          norma sati         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 6. Prof. latinskog jezika                                          13 časova         1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 7. Prof.turskog jezika                                            2 časa              1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 8. Prof.matematike                                                norma sati         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 9. Prof. matematike                                               17 sati              1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže do 30.06.2022.g.
 1. Prof. informatike                                               9 sati                1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 2. Prof. fizike                                                       norma sati         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 3. Prof.fizike                                                         13 časova         1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 4. Prof. hemije                                                      16 časova         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 5. Prof. biologije                                                   14 časova         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 6. Prof.historije                                                     12 časova         1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 7. Prof.likovne kulture                                           2 časa             1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 8. Prof.muzičke kulture                                          2 časa             1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 9. Prof.tjelesnog i zdravstvenog odgoja                 norma sati         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 10. Prof.tjelesnog i zdravstvenog odgoja                 norma sati         1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 11. Prof.tjelesnog i zdravstvenog odgoja                 14 časova         1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 12. Prof.pedagogije I psihologije                              8 časova          1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 13. Prof.islamske vjeronauke                                   norma sati         1 izvršilac  na neodređeno vrijeme
 14. Psiholog                                                                                   1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 15.  Dr. medicine,stručni predmeti u medicinskoj školi                      149 časova       7 izvršilaca do 30.06.2022.g.
 16.  Dr.spec.fizijatar,stručni predmeti u medicinskoj školi                  34 časa             2 izvršioca do 30.06.2022.g.
 17. Magistar farmacije, stručni predmeti u medicinskoj školi             22 časa             1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 18. Dipl.ing.elektrotehnike,stručni predmeti u elektrotehničkoj školi   42 časa             2 izvršioca na neodređeno vrijeme
 19. Dipl.ing.elektrotehnike,stručni predmeti u elektrotehničkoj školi   12 časova         1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 20. Dipl.ing.mašinstva MTD, stručni predmeti drvne struke                norma sati         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 21. Dipl.ing.mašinstva, stručni predmeti mašinske struke                  18 časova         1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 22. Dipl.ing.šumarstva, stručni predmeti šumarske struke struke        6 časova          1 izvršilac do 30.06.2022.g.
 23. Higijeničarka                                                                                                     3 izvršoca

– 2 izvršioca na određeno vrijeme, do 30.06.2022.g.

-1 izvršilac do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do

30.06.2022.g.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova utvrđenih  Zakonom o radu ,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta i to:

Za pozicije od rednog broja 1 do 26 završen  odgovarajući fakultet , VSS/VII stepen ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS.

 

 

 

Za pozicije 27-31 završen  odgovarajući fakultet ,VSS/VII stepen, I ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ili 300 ECTS bodova.

Za poziciju 32 završena Osnovna škola

 

Mjesto obavljanja rada je SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica u Fojnici i u isturenim odjeljenjima u Kiseljaku.

 

U prijavi na javni oglas, koja mora biti vlastoručno potpisana, obavezno navesti ime i prezime,adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, biografiju i dokaze koji se prilažu.

Kao dokaze kandidati trebaju priložiti original ili ovjerene kopije:

–           Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (za poziciju br.32 Svjedodžba o završenoj Osnovnoj školi)

–           Izvod iz matične knjige rođenih

–           Uvjerenje o državljanstvu

–           Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pozicije na neodređeno vrijeme, a ostale pozicije ukoliko kandidat posjeduje.

–           Uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta

 

Kandidati koji se u prijavi na Javni oglas pozivaju na pravo prioriteta, dužni su uz prijavu priložiti odgovarajuće dokaze o tom pravu:

–  Rješenje o tehnološkom višku sa područja SBK-a,

–  Za dopunu norme – ugovor o radu iz matične škole i potvrdu škole da su u radnom odnosu na neodređeno

vrijeme i broju časova koji im nedostaju (škole sa područja SBK-a),

 

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

 

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

 

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK.

 

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem.

 

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje (pismeni ispit i intervju) neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

 

Svi kandidati će obavijest dobivati putem  dostavljene e-mail adrese, o ispunjavanju uslova javnog oglasa, rezultatima, kao i rang listama.

 

Kandidati su obavezni da prisustvuju pismenom i usmenom ispitu.

Kandidati koji ne pristupe ispitu, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove pismeni ispit i intervju obavit će se u prostorijama Škole u Fojnici. Tačan datum i vrijeme  bit će objavljen na  web stranici škole dva dana prije pismenog ispita.

Pismeni ispit provodi se iz sljedećih oblasti:

– zakonski okvir djelovanja srednje škole,

– pedagoške dokumentacije i evidencija,

– pedagoško-psihološki-didaktičko-metodički aspekti odgojno-obrazovnog rada i

– ispit općeg znanja

Sa kandidatima pod rednim brojem 32 obavit će se samo intervju.

 

Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao, u roku od sedam dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci, kao i uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

 

Kandidati koji ne budu primljeni obavezni su preuzeti dokumentaciju nakon isteka žalbenog roka.

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na web stranici škole.

 

Prijave isključivo slati putem preporučene pošiljke na adresu: Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“ Fojnica, ul. Novo Naselje br.7, 71270 Fojnica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas NE OTVARATI„

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na mail: smszijahdizdarevic@gmail.com

Pročitajte i ovo

Hadž će ove godine obaviti 14 Fojničana i Fojničanki

Nešto više od mjesec dana je ostalo do obavljanja 5. islamske dužnosti, hadždža. Sa fojničke …