fbpx
Ponedjeljak , 16 Maja 2022
created by Polish

Odluka Vlade SBK: Zabrana gradnje 7 mini hidrocentrala u Fojnici, ukinuta i koncesija “Aquareumalu” za korištenje termalne vode

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 111. sjednice,

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Odlukom se izdvaja iznos od 500,00 KM. Naznačena sredstva koristiti će se za naknade nematerijalne štete i doznačiti će se zakonskom zastupniku apelanata

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanje Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Bakovići 1“ na rijeci Bistrica, općina Fojnica.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Luke“ na rijeci Željeznici, općina Fojnica.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 1“ na rijeci Željeznici, općina Fojnica.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 3“ na rijeci Željeznici, općina Fojnica.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Toplice 1“ na rijeci Lepenici, općina Kiseljak.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vileška II“ na rijeci Vileškom potoku, općina Bugojno.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Majdan 2“ na rijeci Kozica, općina Fojnica.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Fojnica“ na rijeci Dragači, općina Fojnica.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Žica“ na rijeci Fojnica, općina Fojnica.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Jaglinac“ na potoku Jaglinac, općina Novi Travnik.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje termomineralne vode sa izvorišta „Banja“ i bunara „Banja“ za zdravstvene i rekreativne svrhe sa „Aquareumal“, d.o.o. Fojnica.
– Odluka o davanju saglasnosti za raskidanju Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje mineralne vode sa bunara „Krčevine za potrebe flaširanja i prodaje na tržištu sa „Meso-Impex“ d.o.o Kiseljak

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u iznosu od 6.916,95 KM, a za potrebe MUP-a. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „MEBL STAR“ d.o.o. Busovača.
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku vanjske stolarije u zgradi PS Busovača u iznosu od 7.010,00 KM, a za potrebe MUP-a. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „ROPLAST“ d.o.o. Busovača.
– Odluka o izdvajanju sredstava za izradu nadstrešnice u zgradi PS Bugojno u iznosu od 3.973,32 KM, a za potrebe MUP-a. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.
– Odluka o izdvajanju sredstava za popravku mokrih čvorova u zgradi PS Fojnica u iznosu od 7.018,83 KM, a za potrebe MUP-a. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „VH GRADNJA“ d.o.o. Fojnica.
– Odluka o izdvajanju sredstava za popravku mokrih čvorova u zgradi PS Vitez u iznosu od 6.949,96 KM, a za potrebe MUP-a. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „SIGMA – SK“ d.o.o. Zenica.
– Odluka o izdvajanju sredstava za izradu pregrade u Odjelu informatike u MUP-u u iznosu od 3.995,55 KM, a za potrebe MUP-a. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „GRADI – H“ d.o.o. Travnik.
– Odluka o davanju saglasnosti za poništavanje postupka za javnu nabavku LPR kamera i uspostave LPR nadzora na lokaciji Luke u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavk sistema pokretnih polica u iznosu od 93.422,16 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „ADUT PLUS“ d.o.o. Banja Luka.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu za jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u iznosu od 350.000,00 KM za prvih šest mjeseci 2022.godine.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu za pomoć u smrtnim slučajevima u iznosu od 20.000,00 KM za prvih šest mjeseci 2022.godine.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu za novčane egzistencijalnu naknadu u iznosu od 1.055.000,00 KM za prvih šest mjeseci 2022.godine.

Vlada SBK je primila je k znanju Informaciju o izuzeću primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama.

Vlada SBK daje saglasnost Službi za zajedničke poslove za nabavku:
– usluge za centralno grijanje,
– usluge za vodu i kanalizaciju,
– usluge odvoza smeća,
– usluge poštanskih pošiljki,
– usluge iznajmljivanje prostora za smještaj Kantonalnog suda,
– usluge zakupa prostora za smještaj kantonalnih tijela uprave u ulici Prnjavor 16.,
– usluge parking prostora za potrebe uposlenika u tijelima uprave, primjenom izuzeća od odredbi Zakona o javnim nabavkama.
Vlada SBK ovlašćuje Službu za zajedničke poslove da donese odluke o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, te da na temelju istih sklopi ugovore za navedene usluge, prema ranije utvrđenim cijenama, otkaznim rokovima i rokom važenja ugovora dok navedene usluge ne budu izložene i dostupne na relevantnom tržištu od strane više ponuditelja.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK primila je k znanju Informaciju o zahtjevima kliničkih centara za plaćanje usluga testiranja na SARS -CoV 2. Zadužuje se Zavod za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da izvrši obavezu plaćanja troškova pružanja zdravstvenih usluga molekularne dijagnostike (RT – PCR) na SARS -COV za osigurane osobe Srednjobosanskog kantona pruženih na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu i Sveučilišnoj bolnici u Mostaru.
Međusobne odnose u vezi plaćanja pruženih zdravstvenih usluga iz tačke I. ovog Zaključka regulirati će se sporazumom između Zavoda za zdravstveno osiguranje i Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Vlada SBK je prihvatila slijedeće izvještaje:
– Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu inspektora za matične knjige i državljanstva za 2021. godinu.
– Izvještaj o izdanim koncesijama iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2021. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a primila je k znanju Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o kupovini nekretnine za formiranje Odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu.

Pročitajte i ovo

Apel: Potraga za konjem u Brezi!

Veterinarska stanica Breza d.o.o. objavila je na društvenim mrežama apel o izgubljenom konju na području …