fbpx
Petak , 24 Septembra 2021
Reumal

SBK: U ponedjeljak, 6. septembra, počinje Nova školska godina

Temeljem članka 12. Zakona o organiziranju i djelokrugu rada kantonalnih
ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave („SI.novine KSB“, broj 15/12,17/12 i
11/19), članka 65. Zakona o organiziranju tijela uprave u F BiH („SI.novine F BiH“, broj
35/05), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB donosi

Uputu za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini za sve osnovne i srednje
škole na području Kantona Središnja Bosna

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju te preporuke i suglasnost Kriznog stožera
Ministarstva zdravstva i socijalne politike (broj: 08-33-6206/21-3 od 30.8.2021.god.)
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo) donosi sljedeće Upute za početak nastave u novoj
školskoj 2021./2022. godini:

1. Nastava u školskoj 2021/22 počinje 6.9.2021.godine u skladu sa Zakonom o
osnovnoj školi i Zakonom o srednjoj školi( Službene novine KSB/SBK broj 11/01,
17/04).

2. Redovita nastava u osnovnoj školi organizirat će se za razrednu nastavu (od I do
V razreda) i predmetnu nastavu (od VI do IX razreda), kao i u srednjoj školi za
sve razrede (od I do IV razreda), te za praktičnu nastavu za srednje škole.

3. Školski sat traje 45 minuta, a dnevno opterećenje nastavom i ostalim oblicima
odgojno-obrazovnog rada (dopunska i dodatna nastava, sat razrednika)
sukladno je propisanom Nastavnom planu (broj sati tjedno po razredima) i
programu. Veliki odmor traje 15 minuta. Za vrijeme malog odmora (5 minuta)
učenici uglavnom ostaju u učionici.

4. Broj djece u odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i praktičnoj nastavi u osnovnim i
srednjim školama ustrojava se i organizira u skladu s poglavljem II. Školski
prostor i poglavljem IV. Broj učenika u odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini
Pravilnika o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (“SI. novine KSB” broj:
17/04), te poglavljem II. Školski prostor i poglavljem III. Broj učenika u odjelu,
skupini i praktičnoj nastavi Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole
(“SI. novine KSB” broj: 17/04).

5. Školske klupe u učionici razmiču se tako da učenici sjede na što većoj udaljenosti
u prostoriji (približno 1,5 m, a po mogućnosti 2 m). Ukoliko prostorni i materijalni
uvjeti to dozvoljavaju, isključivo po jedan učenik sjedi u školskoj klupi (ukoliko
prostorni uvjeti to ne dozvoljavaju mogu sjediti jedan do drugoga, a ne licem u
lice uz primjeren razmak).

6. Broj učenika na praksi i vježbama će se morati ograničiti u skladu s
mogućnostima osoblja da nadzire pravilno pridržavanje svih uputa od strane
učenika. Kod stručne prakse i praktične nastave u pojedinim drugim
djelatnostima, učenici se pridržavaju preporuka za tu specifičnu djelatnost.
Praksa u zdravstvenim ustanovama će se odvijati uz stroga pravila koja su
određena propisima i preporukama za navedene ustanove i djelatnosti. Učenici
moraju koristiti osobnu zaštitnu opremu i pridržavati se higijenskih mjera kao i
ostalih mjera, jednako kao i osoblje bolnica/domova zdravlja i biti pod nadzorom
osoblja.

7. Za realizaciju redovne nastave u školi, škole su dužne u cijelosti i krajnje
odgovorno pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera, a koje su sastavni
dio ovih Uputa kao i Dodatnih uputa i procedura propisanih od strane
Ministarstva.

8. Učenici koji pripadaju ranjivim skupinama ili sa kroničnom oboljenjima, mogu po
zahtjevu roditelja ostati kod kuće i za njih će se organizirati nastava na daljinu.

9. Zbog ostavljene mogućnosti pohađanja nastave na daljinu, predmetni nastavnici
dužni su redovito postavljati materijale realiziranih nastavnih sadržaje na
odabranoj digitalnoj platformi koju određena škola koristi (Google classroom,
ZOOM i si.)

10. Nastavu tjelesnog izdravstvenog odgoja izvoditi na otvorenom kada to dopuštaju
vremenske prilike.

11. Zadužuju se i obvezuju ravnatelji/ice da redovito, najmanje svakih 15 dana,
izvještavaju Ministarstvo o realizaciji nastavnog procesa u školi i putem IKT
tehnologije.

12. Škole su dužne kontinuirano provoditi edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja
kao i učenika o sprečavanju širenja COVID-19 i ukazivati na važnosti poštivanja
propisanih epidemioloških mjera.

13. Kako bi ispoštovali pedagoška pravila na kojima se temelji ova Uputa sve
odgojno-obrazovne ustanove dužne su učiniti školsko okruženje maksimalno
sigurnima za sve učenike, nastavnike i ostalo školsko osoblje. Sigurno okruženje,
zahtjeva određene restriktivne mjere, maksimalnu odgovornost rukovodstava
škole, nastavnika, kao i prihvaćanje, poštivanje i razumijevanje od strane učenika
i njihovih roditelja te obveznu prilagodbu organizacijske izvedbe nastavnog
procesa za svaku školu u skladu s raspoloživim prostorno-materijalnim
uvjetima.

14. Organizacijska prilagodna izvedbe nastavnog procesa, podrazumijeva sljedeće
obvezne mjere:
• Nastavnici i ostalo školsko osoblje dužno je doći 30 minuta (ili ranije zavisno od
toga kada prvi učenici koji se prevoze do škole dolaze u školsko dvorište) prije
početka nastave, uz prethodnu obveznu procjenu vlastitog zdravstvenog stanje
(npr. prethodno izmjerena tjelesna temperatura),

Roditelji su obvezni prije upućivanja djeteta u školu napraviti procjenu
zdravstvenog stanja svoga djeteta (povišena tjelesna temperatura, osjećaj
malaksalosti, kašalj, curenje nosa i si.) i u slučaju uočenih simptoma povezanih
s COVID 19 obavijestiti školu (ravnatelja, pedagoga, razrednika ili učitelja),

Svi uposlenici u školi, učenici starijih razreda (u skladu s odredbama iz točke 1.5.
Dodatnih Uputa), kao i posjetitelji dužni su nositi masku na licu u učionici i ostalom
školskom prostoru. Preporučuju se platnene maske, koje treba redovito prati,

Po dolasku u školu učenici se ne zadržavaju nepotrebno u školskom dvorištu
nego odmah ulaze u školu. Na ulazu u školu vrše dezinfekciju ruku te ih dočekuju
dežurni nastavnici i upućuju u razred,
• U razredu učenike obvezno dočekuje učitelj odnosno nastavnik (nastavnik koji
po rasporedu sati za taj dan ima prvi sat u konkretnom odjelu), koji vodi brigu o
socijalnoj distanci među učenicima kao i o potrebi njihovoga kretanja u učionici,

Kabinetski oblik izvedbe nastavnog procesa, u cilju smanjenja intenziteta
kretanja učenika u školskom prostoru, ne primjenjivati, osim ako predmetni
nastavnik ne procjeni kako je isto nužno radi kvalitete obrade nastavne jedinice i
mogućnosti boljeg razumijevanja nastavnog sadržaja od strane učenika,

U razrednoj i predmetnoj nastavi, učitelji maksimalno vode brigu o potrebi
učenika za fizičkim kretanjem. Ukoliko postoji potreba učenika za odlazak u
toalet, nastavnik je dužan omogućiti učeniku odlazak za vrijeme trajanja sata,
kako ne bi došlo do nepotrebnog grupiranja učenika za vrijeme malog odmora,
• Odlazak učenika nakon završetka nastavnog procesa, kao i iz samog školskog
dvorišta, također organizacijski urediti na način da iz škole izlazi grupa po grupa,
smanjujući maksimalno vjerojatnost za tjelesnim kontaktom između učenika,

Problematika sigurnoga prijevoza učenika, kada je u pitanju poštivanje
epidemioloških mjera, predstavlja odgovornost i obvezu prijevoznika koji su dužni
epidemiološke mjere poštivati i osigurati njihovo poštivanje za vrijeme prijevoza
učenika,

Sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su početkom školske 2021./2022.
godine, po mogućnosti prije početka nastavne 2021./2022. godine, upoznati
roditelje s ovim uputama i obvezama koje proizlaze iz istih. Akcentirati važnost
odgovornog i savjesnog ponašanja roditelja kao jednog od glavnih aktera u
odgoju i obrazovanju, a samim tim i nastavnom procesu. Traženo škole mogu
učiniti putem telefona ili na drugi primjereni način (postavljenje Uputa na web
stranici škole, slanje u viber grupe i si.) koji neće podrazumijevati direktan kontakt
s roditeljima.

15. Svaka škola je dužna razviti svoj plan organizacije i rada za vrijeme trajanja
pandemije, na način i u skladu sa Preporukom Zavoda za javno zdravstvo FBiH
iz 2020. godine (prijedlog Plana za odgojno-obrazovne ustanove nalazi se u
privitku).

16. Ministarstvo obrazovanja, u suradnji s Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva i
socijalne politike KSB, pratiti će redovito epidemiološku situaciju iu tom kontekstu
redovito vršiti izmjene (pogoršanje epidemiološke situacije) kao i moguće
nadopune (poboljšanje epidemiološke situacije) uputa navedenih u ovim Uputama.

Prethodno predočene Upute predstavljaju optimalniji modalitete u odnosu na
Upute za početak šk.2020./2021. godine, jer smo uvjereni kako nas je prethodno
pandemijsko razdoblje učinilo jačim, pragmatičnijim te sposobnijim i fleksibilnijim da pozitivno iz prethodnog razdoblja znamo ugraditi i utkati na korist podizanju kvalitete
odgojno-obrazovnog sustava na području KSB.
Svim učenicima, roditeljima, nastavnom i nenastavnom osoblju, stručnim
suradnicima i ravnateljima želimo uspješnu novu školsku 2021./2022. godinu.

 

Pročitajte i ovo

U Srednjobosanskom kantonu 42.818 vakcinisanih!

Iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo naglašavaju da je vakcinacija najbolji način da građani zaštite sebe, svoju porodicu i osobe …