fbpx
Utorak , 28 Septembra 2021
Reumal

BH Pošta u Fojnici zapošljava jednu osobu na neodređeno vrijeme

J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos
Pošta III reda 71270 Fojnica
1. Operator – šalterski radnik – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Opis poslove za radno mjesto ,,Operator – šalterski radnik“ pod rednim brojem 1:
Vrši sve vrste uplata i isplata po platnom prometu, uputničkoj i štednoj službi; obavlja poslove
mjenjačke službe; na šalteru prima sve vrste poštanskih pošiljaka i vodi evidenciju dnevnih
radova; trebuje i preuzima poštanske marke i vrijednosnice i vrši prodaju istih na šalteru pošte;
pruža telegrafske i faks usluge; obavlja poslove pružanja telefonskih usluga putem kabinskih
posrednika; po potrebi organizuje tehnološki proces rada u pošti, vrši nadzor i kontrolu
popunjavanja statističkih obrazaca; vrši rapoređivanje zaposlenika; prati primjenu cjenovnika
poštanskih usluga, te usluga platnog prometa, organizuje i prati proces gotovog novca i daje
potrebna uputstva za njihovu pravilnu primjenu; preduzima odgovarajuće mjere za
obezbjeđenje radne discipline u pošti; odgovoran je za pravilno i bezbjedno rukovanje gotovim
novčanim sredstvima, organizuje tehnološki proces rada u svojoj smjeni; odgovoran je za
pravilno i bezbjedno rukovanje gotovim novčanim sredstvima, interveniše u slučaju smetnji i
zastoja u radu; vodi dnevnu i mjesečnu evidenciju i popunjava statističke obrasce pošte; vodi
kreditnice za korisnike; vodi knjigu prispjelih i primljenih potražnica; vrši kontrolu rada glavne i
pomoćne blagajne; vrši kontrolu prijema telegrama i vođenja računa telegrafskih usluga; vrši
kontrolu pregleda rada; vrši svakodnevnu kontrolu unosa podataka i odgovoran je za tačnost
istih; po potrebi obavlja i poslove Blagajnika. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i
druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.
Za radno mjesto ,,Operator-šalterski radnik“ pod rednim brojem 1. kandidati su
obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list;
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci);
4. Diploma o završenoj srednjoj školi – IV ili III stepen;
5. 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima sa SSS nakon sticanja diplome;
NAPOMENA : Demobilizirani branilac i članovi porodice demobiliziranog branioca da
bi mogli ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima u
skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, br. 54/19), dužni su uz prijavu na radno mjesto za koje su se
prijavili, pored ostalih dokaza dostaviti i sljedeće dokaze:
1. Dokaz o statusu demobiliziranog branioca ili člana porodice demobiliziranog
branioca (potvrda, uvjerenje i sl.)
2. Dokaz da se demobilizirani branilac ili član porodice demobiliziranog branioca
vodi na evideciji nezaposlenih lica, ne stariji od 30 dana.
Probni rad nije predviđen za navedeno radno mjesto.
Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom koja je predviđena za radno mjesto koje
se popunjava, dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave
(period angažovanja – prijavno-odjavni segment i stručna sprema radnog mjesta) ili
Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (period angažovanja – prijavno –
odjavni segment i stručna sprema radnog mjesta).
Uvjerenja o uplaćenim doprinosima se neće priznavati kao dokaz za traženo radno
iskustvo.
Polaganju ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i
blagovremenu prijavu.
NAPOMENA: Za navedeno radno mjesto pod rednim brojem 1., pored pitanja iz općeg znanja,
ostali dio pitanja na pismenom dijelu ispita odnosi se na oblast poslova kojom se bavi Društvo
– Zakona o poštama BiH, Zakon o poštama Federacije BiH, Opći uvjeti za obavljanje
poštanskih usluga BiH i drugi zakonski odnosno podzakonski akti koji regulišu oblast poslova
kojim se bavi Društvo.
O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni
u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu na kućnu adresu koja je
navedena u prijavi na oglas, kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena na prijavi i to
najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. Ako uredno obaviješten kandidat ne pristupi
polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj
proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu javnog oglasa.
Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i
usmeni dio ispita. O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog dijela ispita kandidati će
biti obavješteni pismenim putem. Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu
polaganja usmenog dijela ispita, kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno,
odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi manji broj kandidata.
Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno potpisanu prijavu, sa kraćom biografijom i
jasnom naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni
dostaviti dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koji su nabrojani za radno mjesto na koje
se prijavljuju. Svjedočanstvo/ diploma o završenoj školi dostavlja se u ovjerenoj kopiji.
Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje.

Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o
ispunjavanju općih i posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 9 (devet) dana od dana
objavljivanja oglasa u dnevnim novinama ,,Oslobođenje“ na adresu: Centar pošta
Travnik, Prnjavor br. 11, 72270 Travnik sa naznakom na koverti: ,,Prijava na javni
oglas uz naznaku – redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta“.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Pročitajte i ovo

Na Bolji svijet preselio Čohadžić Faruk iz Fojnice

Na Bolji svijet je preselio Čohadžić Faruk  iz Fojnice u 69. godini života. Dženaza će …