fbpx
Srijeda , 29 Maja 2024
IMG 4160 823x463

Vlada SBK odobrila 7.020,00 KM za renoviranje mokrih čvorova u Policijskoj stanici Fojnica

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog Godišnjeg plana i programa projektiranja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Godišnji plan i program izrade projektne dokumentacije i rekonstrukcije regionalnih puteva za 2021.g., je izrađen na osnovu potreba i stanja regionalne putne mreže, a u visini raspoloživih sredstava planiranih u Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2021.g. Ukupno za realizaciju Godišnjeg plana i programa projektovanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK u 2021.g. je na raspolaganju iznos od iznos od 5.572.981 KM

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na slijedeće programe:
– Program i kriterije utroška sredstava sa transfera udruženjima branilaca. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-udruženjima branilaca. Utrošak sredstava podrazumjeva dodjelu novčane pomoći za obavljanje redovnih poslova udruženja branilaca.
– Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
– Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.
– Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-za izgradnju i uređenje mezarja i groblja u koja su ukopani poginuli branioci.
– Program i kriteriji utroška sredstava sa Transfera za pravnu pomoć braniocima. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-za pravnu pomoć braniocima.
– Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa pozicije tekući transfera neprofitnim organizacijama-za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca.
– Program i kriteriji za zapošljavanje branilaca. Ovim Programom i Kriterijima utvrđuju se uslovi, način i postupak sufinansiranja zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Srednjobosanskog kantona.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 175.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za pomoć u smrtnom slučaju. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 18.000,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, na prijedlog iste uprave:
– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke ortopedskih pomagala za 2021.g. i 2022.g. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 873.504,27 KM bez PDV-a.
– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke usluge banjsko-klimatskog liječenja branilaca za 2021.g. i 2022.g. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 150.598,29 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluku usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona“.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 125.000,00 KM JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime sufinansiranja nabavke CT sistema. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- sufinansiranje upravnih organizacija – Zavoda za javno zdravstvo SBK planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 KM za sufinansiranje Zavoda. Odlukom se odobrava mjesečna isplata u iznosu od 33.333,33 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK na ime nabavke PCR testova i VTM setova. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, Zavodu za javno zdravstvo SBK izdvaja se iznos od 100.000,00 KM na ime nabavke PCR testova i VTM setova.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu ugostiteljskim kompanijama, na ime troškova uspostave karantena na području SBK, COVID-19. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima-za finansiranje troškova karantene zbog pandemije COVID-19) izdvajaju se sredstva u iznosu od 57.055,80 KM Ugostiteljskim kompanijama, na ime troškova uspostave karantena na području SBK u uslovima važenja Odluke Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19. Izdvojena sredstva predstavljaju primljeni transfer od Federacije BiH u skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obveza, a u vezi uspostave i korištenja karantena na području SBK u uslovima važenja Odluke Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19, potpisanog od strane Premijera Federacije BiH i Premijera SBK.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta se izvršenje doniranih sredstava, Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 5.021,25 KM, Srednjoj školi “ Busovača“ Busovača, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu (Službene novine SBK, broj 1/21). Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi “ Busovača“ Busovača na stavku „Nabava opreme“.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Federacije Bosne i Hercegovine, u iznosu od 57.055,80 KM, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu (Službene novine SBK, broj 1/21). Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za financiranje troškova karantene zbog pandemije COVID-19“.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Kanton “, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec januar i februar ( I i II mjesec) 2021. godine.
– Odluka o davanju suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Srednju stručnu školu Bugojno, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a za uslugu obuke učenika iznosi 11.550,00 KM. Konkurentskim postupkom najpovoljniji ponuđač je „Jusufbašić“ d.o.o. Bugojno sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 7.750,00 KM.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za izvođenje radova na adaptaciji prostorija mokrog čvora u PS Fojnica. Procijenjena vrijednost radova je 7.020,00 KM.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za za izmjenu plana nabave za 2021.godini za potrebe MUP-a SBK zbog povećanog obima prijevoda akata sa Slovenskog i Njemačkog jezika
– Saglasnost Ministarstvu finansija na Plan nabavki za 2021. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2021.godinu
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa za 2021.godinu
– Suglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta na Planove javnih nabavki nižih potrošačkih jedinica: „Srednja strukovna škola“ Fojnica u Kiseljaku, „Prva osnovna škola“ Bugojno-Hendek i OŠ „Kalibunar“ Travnik.
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta na novu kilometražu za relaciju: Petačići –Trenica za prijevoz učenika Osnovne škole ”Musa Ćazim Ćatić” Trenica Novi Travnik koja utvrđena od strane komisije za utvrđivanje duljine relacije.
– Saglasnost na Prijedlog dvogodišnjeg ugovora između Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i Bosne i Hercegovine. Ovaj dokument predstavlja praktični okvir saradnje koji je sačinjen u procesu koji je podrazumijevao niz konsultacija sa zdravstvenim vlastima u BiH i Sekretarijata Regionalne kancelarije SZO za Evropu. U dokumentu se dodatno razrađuje program saradnje, uključujući prioritetne ishode, predložene rezultate, izlazne produkte i usluge.

Pročitajte i ovo

Živopisni prizori sa fojničke pijace: Tradicija, boje i mirisi Bosne

Živopisni prizori sa fojničke pijace: Tradicija, boje i mirisi Bosne U srcu Bosne i Hercegovine, …