fbpx
Petak , 18 Juna 2021

JAVNI KONKURS: U Vladi SBK traže dva državna službenika sa VSS

BH Telecom
AKTUELNO

JAVNI KONKURS: U Travniku se traže dva državna službenika sa VSS

  • Share
  • Tweet

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Stručne
službe Skupštine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi Skupštine
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za informatiku i informacijske sisteme – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova:
a) priprema programa rada Skupštine Kantona i praćenje njegova izvršavanja,
b) pomaganje zastupnicima Skupštine Kantona u izradi nacrta i prijedlloga zakona, drugih propisa i
općih akata, nomotehnička obrada tih propisa, te pripremanje izmjena i dopuna tih propisa,
c) priprema stručnih mišljenja članovima radnih tijela Skupštine kantona o prednacrtima, nacrtima i
prijedlozima ustavnih amandmana, zakona, drugih propisa i općih akata,
d) pomaganje sekretaru Skupštine u pripremanju sadržaja, odnosno tekstova za objavljivanje na
zvaničnoj mrećnoj (web) stranici Skupštine Kantona,
e) stručna obrada zaključaka Skupštine Kantona, te praćenje realizacije zaključaka Skupštine Kantona,
f) priprema sazivanja i održavanja sjednica Skupštine Kantona, Kolegija Skupštine Srednjobosanskog
kantona (u daljnjem tekstu: Kolegij Skupštine) i radnih tijela Skupštine Kantona,
g) stručna obrada skraćenoga zapisnika sa sjednica Skupštine Kantona i sjednica radnih tijela
Skupštine Kantona,
h) priprema i izrada izvještaja o realizaciji programskih zadataka Skupštine Kantona,
i) izrada svih akata za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa,
j) izrada planova javnih nabavki, podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka javnih nabavki,
iskazivanje potreba za centralnu javnu nabavku, praćenje realizacije ugovora, te obavljanje drugih
poslova koji se odnose na javne nabavke,
k) izrada informacija i priprema podataka na traženje nadležnih institucija vezano za obaveze
Skupštine Kantona u procesu evropskih integracija,
l) obavljanje i drugih poslova iz djelokruga njegova radnog mjesta koje odredi sekretar Skupštine,
predsjedavajući Skupštine i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine, a koji nisu obuhvaćeni
odredbama alineja od a) do k) ovog stava.
02. Opis poslova:
a) stručna obrada sadržaja na WEB stranici Skupštine Kantona,
b) sistemsko rješavanje računarskog povezivanja Skupštine Kantona i Vlade Kantona, odnosno drugih
tijela kantonalne uprave,
c) koordiniranje rada sa svim korisnicima računara u Skupštini Kantona/Stručnoj službi Skupštine, te
pružanje stručne pomoći uposlenicima Skupštine/Stručne službe Skupštine,
d) stručna obrada podataka putem aplikacije e-budget, te prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i
obrade podataka prema metodološkim i drugim uputstvima,
e) izrada metodologije i standarda za razvijanje i održavanje baze podataka i svih vidova informacionih
sistema,

f) instaliranje i deinstaliranje programa i korisničkih aplikacija,
g) održavanje računarske opreme radi nesmetanog funkcionisanja opreme, te vršenje manjih popravki
opreme,
h) obavljanje i drugih poslova iz djelokruga njegova radnog mjesta koje odredi sekretar Skupštine,
predsjedavajući Skupštine i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine, a koji nisu obuhvaćeni
odredbama alineja od a) do g) ovog stava.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički
poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete, i to za:
Poziciju 01:
– VII stepen stručne spreme – pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja (300 ECTS bodova) pravne struke, sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno
visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 02:
– VII stepen stručne spreme – elektrotehnički fakultet, fakultet informacijskih tehnologija, odnosno
visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova),
– najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno
visokog obrazovanja.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog
ispita.

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 02.) koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora
sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne
budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u
„Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Stručnoj službi Skupštine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
sa pozivom na broj: 08-30-8-229/20“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Pročitajte i ovo

maline 1 695x463

Kiseljački Penik objavio otkupnu cijenu za maline

Pretpostavljalo se da će ove sezone otkupna cijena maline biti visoka. Kiseljački Penik je objavio …