fbpx
Ponedjeljak , 22 Jula 2024

KONKURS: OŠ “Kiseljak 1” upošljava 10 radnika

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I   Na određeno vrijeme do povratka radnica s porodiljskog bolovanja,  a najdalje do 30.06.2020.

    godine.

 1. Nastavnik matematike ………………………………..  1 izvršilac (20 sati sedmično),
 2. Nastavnik razredne nastave ………………………..   4 izvršioca,

II  Na određeno vrijeme do 30.06.2020.  godine.

 1. Nastavnik engleskog jezika ………………………..   1 izvršilac (4 časa sedmično),
 2. Nastavnik tehničkog odgoja …………………………  1 izvršilac (10 sati sedmično),

III Na neodređeno radno vrijeme.

 1. Nastavnik njemačkog jezika ………………………..    1 izvršilac (14 sati sedmično),
 2. Psiholog ………………………………………………….     1 izvršilac (puno radno vrijeme),
 3. Domar ………………………………………………………   1 izvšilac,

 

 1. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19, 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.

 1. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:
 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente:ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
 2. biografija, svojeručno potpisana,
 3. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 6. potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit,
 7. potvrda da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samo za radno mjesto domara),

III.    Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

 1. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, (Službene novine 17/18).

 1. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravimadobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri

zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

 1. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

VII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem EMIS web stranici škole www.e-skole.ba/os_kiseljak1

VIII.                  Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem EMIS web stranici škole www.e-skole.ba/os_kiseljak1 a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

 1. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (interviju).

 1. Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 1. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa na  EMIS web-stranici školewww.e-skole.ba/os_kiseljak1 te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK.

XII. Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail  škole: oskiseljak1bilalovac@hotmail.com ili na  kontakt telefon 030 /594-005 sekretar škole (od 08-12 sati)

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično od 08.00 do12.00 sati  ili preporučeno putem pošte na adresu škole; Hrastovi 25, Bilalovac 71253, Kiseljak – SBK, sa naznakom;   „Prijava na konkurs NE OTVARATI“.

 

Rang lista i Odluka o izboru kandidata bit će dostavljena putem e-mail adresa, a rok za žalbe je 8 dana i teće od dana slanja obavijesti putem e-mail-a, te isto se neće dostavljati kandidatima putem pošte.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

Pročitajte i ovo

Američki predsjednik Joe Biden se povukao od nove utrke za Bijelu kuću

Američki predsjednik Joe Biden se povukao od nove utrke za Bijelu kuću. U svojoj izjavi, …