fbpx
Ponedjeljak , 22 Jula 2024
IMG 4098 823x463

JAVNI OGLAS: OŠ “Muhsin Rizvić” zapošljava na 13 pozicija

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 13 sati sedmično, na neodređeno vrijeme.
 2. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 18 sati sedmično, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.12.2019.godine.
 3. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, 17 sati sedmično, na neodređeno vrijeme.
 4. Nastavnik turskog jezika – 1 izvršilac, 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine.
 5. Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 19 sati sedmično, na neodređeno vrijeme.
 6. Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 3 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine.
 7. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac, 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine.
 8. Nastavnik biologije – 1 izvršilac, 6 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine.
 9. Nastavnik kulture življenja – 1 izvršilac, 1 sat sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine.
 10. Nastavnik razredne nastave u PŠ Živčići- 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.
 11. Nastavnik razredne nastave u PŠ Pločari Polje – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.12.2019.godine.
 12. Higijeničar – 1 izvršilac, pola radnog vremena, na neodređeno vrijeme u područnoj školi Živčići
 13. Defektolog – logoped – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine, a najduže do 30.6.2020. godine.

 1. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2

 1. Opis poslova i radnih zadataka za naprijed navedena radna mjesta definisan je Pedagoškim standardima za osnovne škole, Nastavnim planovima i programima, kao i drugim pratećim propisima Ministarstva obrazovanja.

III.    Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

 1. svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
 2. biografija, svojeručno potpisana,
 3. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 6. potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

 1.  Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

 1. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva  (Službene novine 7/18). (Kandidati koji se javljaju na nadopunu norme sa statusom na neodređeno radno vrijeme trebaju dostaviti: potvrdu o broju časova iz Škole u kojoj radi sa područja SBK  i kopiju ugovora o radu, potvrdu o dužini staža (PIO). Kandidati proglašeni tehnološkim viškom sa područja SBK, dostavljaju Rješenje o tehnološkom višku).

 1. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VII. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koje  ispunjavaju formalne uslove iz oglasa.

VIII.                   Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem EMIS web stranice Škole www.e-skole.ba/os_muhsin_rizvic

 1. Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju). O terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem EMIS web stranice Škole www.e-skole.ba/os_muhsin_rizvic, a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas. Kandidati iz prava prioriteta (tačka V ovog konkursa) trebaju pristupiti samo intervju.

 1. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (interviju).

 1. Za radno mjesto pod rednim brojem 12, za koje je potrebno osnovno obrazovanje ne polaže se pismeni dio ispita, već se izbor kandidata vrši na osnovu dostavljene dokumentacije i rezultata obavljenog intervjua.

XII. Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti: orginalnu diplomu, ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

XIII.       Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u OŠ „Muhsin Rizvić“.

XIV.       Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa na  EMIS web-stranici škole www.e-skole.ba/os_muhsin_rizvic, te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama

 1. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Emis web stranici Škole.

XVI.                   Dodatne informacije u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-maila  škole: osmuhsinrizvic@bih.net.ba ili na  kontakt telefon 030/831-817

 

Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica, ulica Novo Naselje br 1,  u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pročitajte i ovo

Američki predsjednik Joe Biden se povukao od nove utrke za Bijelu kuću

Američki predsjednik Joe Biden se povukao od nove utrke za Bijelu kuću. U svojoj izjavi, …