fbpx
Ponedjeljak , 15 Jula 2024

Oglas: “Reumal” zapošljava 33 radnika

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 1. RADNO MJESTO
 2. Doktor medicine – 2 (dva) izvršioca na period od jedne godine dana

Opis radnog mjesta: Obavljanje poslova doktora medicine po tipu sekundarca; Svakodnevno ili po potrebi se savjetuje sa doktorom specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije i neposrednim rukovodiocem; Bavi se unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, liječenjem bolesnika medicinskom rehabilitacijom;  Pregleda korisnika usluga, uzima anamnezu pri čemu vodi računa o tjelesnim i psihičkim segmentima bolesti; Upućuje na pretrage, tumači dobivene nalaze i na osnovi toga propisuju fizikalno rehabilitacioni tretman; Procjenjuje hitnost i težinu bolesnikova stanja, potrebu upućivanja na specijalističku obradu; Vodi predviđenu medicinsku dokumentaciju; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Fizioterapeut:

–       3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme

–       1 (jedan) izvršilac na period od jedne godine dana

Opis radnog mjesta: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene fizikalne terapije; Obavlja fizikalni tretman u Lječilištu; Radi na poslovima primjene elektroterapije, mehanoterapije, manuelne masaže, aplikaciji termoterapeutskih procedura i poslovima kineziterapije; Primjenjuje mjere zaštite; Vrši nadzor nad higijenom prostora i aparata; Vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju; Provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije; Sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Medicinska sestra – tehničar (rad u turnusu): 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: Stara se o njezi i ishrani bolesnika; Vrši pripremu bolesnika za vizitu i prisustvuje viziti; Pomaže doktoru prilikom pregleda bolesnika; Prati bolesnike prilikom specijalisticko-konsultativnih i drugih pregleda; Učestvuje u podjeli terapije; Uredno vodi neophodnu sestrinsku medicinsku dokumentaciju; Stara se o sterilnosti instrumenata; Vrši zdravstvenu i higijensku njegu kod ležećih bolesnika; Kontroliše vitalne znake bolesnika (temperatura, puls, krvni pritisak, stolica, mokrenje i dr.) i ubilježava ih u temperaturnu i sestrinsku listu; Evidentira provedene postupke u sestrinsku dokumentaciju.;Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana; Vrši primopredaju smjene odjeljenskoj sestri i sestri u narednoj smjeni; U mikrobiološkoj laboratoriji radi s hranjivim podlogama na koje nasađuje uzorke, promatra porast bakterija, priprema preparate s hranilišta za mikroskopski pregled i za ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike; Parazite dokazuju mikroskopskim pregledom uzorka, prethodno pripremljen kao razmaz na stakalcu ili talog; Virusne zaraze utvrđuje pregledom krvi, na osnovi nalaza protutijela; Vodi medicinsku dokumentaciju i protokole korisnika usluga, odgovoran je za ispravnost mikrobiološkog instrumentarija; Kao sanitarac vrši programiranje, organizaciju rada i kontrolu postupaka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD); Priprema aparaturu, dezinfekciona sredstva i zaštitna sredstva prije početka procesa DDD; Vrši epidemiološka izviđanja i istraživanja u cilju otkrivanja i otklanjanja izvora zaraznih oboljenja; Vodi evidenciju o izvršenim poslovima, utrošenom materijalu i dobijenim rezultatima i ispravnosti sprovedene DDD; Vrši nadzor nad sterilizacijom, održava opremu i aparaturu, uništava upotrebljenju ambalažu insekticida, uklanja mamke, provjetrava prostorije i otklanja eventualne nepovoljne uticaje upotrebljenih sredstava; Učestvuje u anketiranju kod pojava zaraznih bolesti; Vodi propisanu evidenciju, dokumentaciju i izvještaje Zavodu za Epidemiologiju SBK; U EMNG kabinetu vrši zakazivanje, pripremu korisnika usluga i snimanje EMNG, priprema sterilizaciju iglenih elektroda i po nalogu doktora izvodi snimanje; Za vrijeme snimanja bilježi određene parametre koji su neophodni doktoru za pisanje nalaza; Vrši poslove u ambulanti, upisuje preglede u protokol; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca

 1. Bolničar u Odjeljenju za medicinsko sestrinstvo: 1 (jedan) izvršilac na period od šest mjeseci

Opis radnog mjesta: Njeguje bolesnike i brine o njihovoj higijeni što podrazumijeva: kupanje nepokretnih i teže pokretnih korisnika usluga, korisnika koji zbog patologije bolesti ne mogu to sami uraditi; Vodi bolesnika na konsultativne i druge preglede, te na propisane fizikalne procedure; Njeguje pravilan odnos prema korisnicima usluga; Pomaže medicinskoj sestri u radu, a po potrebi obavlja i poslove higijeničara kao i poslove nosača. Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena svoje struke i djelatnosti Lječilišta, na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Stručni saradnik za prodaju i marketing: 1 (jedan) izvršilac na period od jedne godine dana

Opis radnog mjesta: Predlaže i impementira strategije koje će imati za svrhu promociju Lječilišta, te rezultirati porastom prihoda u ključnim segmetima poslovanja; Podržava brend poziciju i ugled Lječilišta; Vrši izradu prodajne dokumentacije (ponude, ugovori, narudžbe…), kontaktira sa korisnicima usluga, implementira, kontrolira i prati realizaciju poslovnog plana; Pomaže u sprovođenju marketing strategije i prilagođavanju materijala ciljanom tržištu (mailing obavještavanje i organizovanje promocija, prezentacija i sajmova); Aktivno sarađuje sa prodajnim timom pri izradi planova za različita tržišta, njihovoj realizaciji i praćenju ostvarenih rezultata; Sprovodi promotivne akcije i pruža pomoć u istraživaju tržišta; Učestvuje u praćenju efekata promocije, pomaže u procjeni reakcija tržišta na propagandne programe; Sarađuje i unapređuje odnose sa postojećim korisnicima usluga i pronalazi nove korisnike; Brine o zahtjevima i upitima  korisnika; Prati tržišne trendove i aktivnosti s ciljem pravovremenih akcija i prilagodbe tržišnim uslovima; Šalje ponude usluga za kolektivne korisnike (seminari, sportske grupe i sl); Priprema svu potrebnu dokumentaciju za dobivanje viza stranih državljana koji dolaze u Lječilište te obavlja ostale prepiske i komunikaciju sa Uredom za strance; Koordinira sa odjeljenjem recepcije i glavnom medicinskom sestrom, a vezano za prijem stranih državljana. Vrši pripremu  i realizaciju kulturnih, obrazovnih, edukativnih i zabavnih programa, organizaciju manifestacija, koncerata, izložbi, tribina, seminara i slično; Usaglašava i kordinira aktivnosti i kulturne događaje sa ostalim ustanovama; Permanentno održava susrete sa gostima putem predavanja, video projekcija i razgovora; Sarađuje u održavanju web stranice Lječilišta; Prikuplja i arhivira objavljene tekstove u sredstvima informisanja o Lječilištu; Sarađuje u izradi prospektnog materijala, Izrađuje različite projekte iz turizma i kulture i iznalazi sredstava za njihovu realizaciju; Radi na održavanju i obogaćivanju priručne biblioteke za goste; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Referent za rezervacije: 1 (jedan) izvršilac na period od jedne godine dana

Opis radnog mjesta: Posreduje pri davanju usluga gostima Lječilišta; Komunicira sa licima bilo u neposrednom kontaktu ili telefonski; Zaprima i procesuira rezervacije smještajnih kapaciteta Lječilišta na način da osigurava optimalni omjer popunjenosti i cijene smještaja; Zadužen je za prihvat rezervacija telefonom i putem e-maila uz predhodnu korespodenciju s korisnicima usluga; Izrađuje i vrši slanje predračuna na zahtjev korisnika usluga; Ažurira popunjenost i ostale slične poslove; Potvrđuje i evedentira rezervacije; Stara se o smještaju gostiju i pružanju usluga; Ažurira i prati popunjenost  kapaciteta Lječilišta i vrši kontrolu lista dnevnih rezervacija; Aktivno učestvuje u prodaji proizvoda i usluga i svih pratećih sadržaja; Koordinira sa ostalim odjeljenima; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Sobarica: 2 (dva) izvršioca na period od jedne godine dna

Opis radnog mjesta: Čisti, uređuje i odgovorna je za urednost i čistoću prostorija, radnih površina, pribora za rad i drugih predmeta koji podliježu posebnom higijenskom režimu u svim prostorijama Lječilišta; Provodi ciljane dezinfekcije (na određenu vrstu mikroorganizama) i namjensku dezinfekciju (za određene opremu i materijale); Preuređuje sobe, vrši zamjenu posteljine, stolnjaka, ručnika i drugog veša; Evidentira tehničke nedostatake u prostorijama Lječilišta i prijavljuje iste domaćici; Zaboravljene stvari gostiju predaje domaćici; Vodi mjesečnu evidenciju posteljnog rublja i ručnika; Zadužuje se potrebnim materijalom iz magacina; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Higijeničar: 4 (četiri) izvršioca na period od jedne godine dana

Opis radnog mjesta: Čisti, uređuje i odgovorna je za urednost i čistoću prostorija, radnih površina, pribora za rad i drugih predmeta koji podliježu posebnom higijenskom režimu u svim prostorijama Lječilišta; Provodi ciljane dezinfekcije (na određenu vrstu mikroorganizama) i namjensku dezinfekciju (za određene opremu i materijale); Priprema laboratorijsko posuđe za sterilizaciju; U laboratoriji obavlja poslove pranja posuđa za normalan i pravilan rad na način koji odredi neposredni rukovodilac ili prema upustvu o specifičnosti pranja laboratorijskog posuđa; Evidentira tehničke nedostatake u prostorijama i prijavljuje iste domaćici; Zadužuje se potrebnim materijalom iz magacina;  U vešeraju rukuje mašinama za pranje, sušenje i peglanje tekstila, te vrši poslove održavanja i male popravke na mašinama i valjku; Veće kvarove pravovremeno prijavljuje neposrednom rukovodiocu; Vrši sortiranje i slaganje pristiglog veša; Vrši peglanje opranog veša; Pravilno evidentira svu primljenu i isporučenu opranu i ispeglanu robu; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilište, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Konobar I: 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: Implementira propise i standarde HACCAP-a; Neposredno dočekuje goste u sali, smješta ih, uslužuje i ispraća; Postavlja stolove i i brine o njihovom pospremanju nakon upotrebe; Prenosi narudžbu osoblju u kuhinji i vodi računa da se gosta posluži što brže i što kvalitetnije; Poslužuje hranu i piće, ispostavlja račune i vrši naplatu istih; Daje informacije i neophodne podatke gostima; Prima reklamaciju gostiju i nastoji da se isti pravovremeno otklone; O svim nesporazumima s gostima izvještava izvještava neposrednog rukovodioca; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Konobar II:

–       4 (četiri) izvršioca na period od jedne godine dana

–       1 (jedan) izvršilac na period od šest mjeseci

–       1 (jedan) izvršilac na period od dva mjeseca

Opis radnog mjesta: Neposredno dočekuje goste u sali, smješta ih, uslužuje i ispraća; Postavlja stolove i i brine o njihovom pospremanju nakon upotrebe; Prenosi narudžbu osoblju u kuhinji i vodi računa da  gosta posluži što brže i što kvalitetnije; Poslužuje hranu u pansionskom restoranu; Daje informacije i neophodne podatke gostima; Sve reklamacije gostiju prosljeđuje neposrednom rukovodiocu; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Pomoćni kuhinjski radnik:

–       3 (tri) izvršioca na period od jedne godine dana

–       1 (jedan) izvršilac na period od šest mjeseci

Opis radnog mjesta: Implementira propise i standarde HACCAP-a; Priprema namirnice za kuhare, vrši pranje suđa, održava higijenu u kuhinji, priprema salate, te pruža pomoć ostalim radnicima u kuhinji; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Skladištar – magacioner: 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: Kontaktira sa ugovorenim dobavljačima i vrši nabavku potrebne robe; Vrši prijem robe u magacin koji obuhvata kontrolisanjekvaliteta i kvantiteta primljene robe; Vodi evidencijuo prijemu i prati cijene isporučene robe; Pravi zapisnike i šalje eventualne reklamacije na isporučenu robu; Vrši istovar i utovar robe,uskladištenje i sortiranje, te vodi brige o postojećojrobi u magacinu; Vrši izdavanje robe po osnovu trebovanja, vodeći računa o rokovima upotrebljivosti robe; Po potrebi, vrši prenos robe za sve prodajne objekte; Vrši popis robe sa vođenjemodređene dokumentacije i sravnjenje stanja sa knjigovođom; Podnosi zahtjev za otpis robe; Izrađuje izvještaje o stanju zaliha; Prikuplja ambalažu i odlaže je na za to određena mjesta; Brine o čistoći magacinskog/skladišnog prostora; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Vozač: 1 (jedan) izvršilac na period od jedne godine dana

Opis radnog mjesta: Obavlja poslove vozača na bezbjedan i profesionalan način; Upravlja motornim vozilom na osnovu dobijenog putnog naloga; Upravlja vozilom za potrebe dostave i nabavke po nalogu neposrednog rukovodioca; Vodi računa o osnovnim mjerama za održavanje vozila, pranje, održavanje i redovnu kontrola ispravnosti motornog vozila i preduzima mjere na otklanjanju kvarova; Vodi evidenciju o utrošku goriva, maziva, ulja i vode; Vrši pripremu vozila za tehnički pregled i registraciju, kao i poslove kurira odnosno dostave pošte; Učestvuje u prenošenju inventara i osnovnih sredstava Lječilišta; Stara se o nabavci potrošnog materijala za vozilo; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Električar: 1 (jedan) izvršilac na period od jedne godine dana

Opis radnog mejsta: Obavlja poslove razvođenja električnih kablova i održavanje električne mreže u objektima,  montiranje, kontrolu i izvođenje elektromonterskih radova i vrši  potrebna mjerenja, te održavanje električnih uređaja i elektroenergetske opreme i postrojenja, te trafo stanica; Koristi se nacrtima i dokumentacijom proizvođača s ciljem preventivnog djelovanja na opremu i postrojenja; Usko sarađuje sa ostalim radnicima unutar odjeljenja u cilju timskog rada na otklanjanju nastalih kvarova, a posebno nadgleda stanje uključenosti rasvjetnih tijela, TV uređaja i telefonije, razvodnih ormara, liftova i druge elektro opreme i uređaja; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Građevinar za održavanje zgrada: 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: Obavlja poslove zidanja temelja, zidova i drugih dijelova građevina od cigle, kamena i drugih građevinskih materijala; Postavlja hidro izolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore, izrađuje i popravlja fasade; Obavlja poslove bojenja: unutrašnjih i vanjskih (fasadnih) zidnih površina, drvenih i metalnih površina i tapetarske poslove; Vrši pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine; Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. Radnik za jednostavne opslove: 1 (jedan) izvršilac na period od jedne godine dana

Opis radnog mjesta: Obavlja jednostavne poslove na održavanju vanjskih i unutrasnjih površina (održavanje cijeća, košenje trave, čišćenje snijega i ostalo održavanje); Obavlja poslove iodržavanja, čišćenja i druge poslove u vešeraju. Vrši poslove sortiranja i preslaganje roba, kartonske i PVC ambalaže, odlaganje roba na predviđena mjesta, mašinsko i ručno čišćenje i održavanje površina te ostale jednostavne poslove iz domena struke i djelatnosti Lječilišta, a na zahtjev neposrednog rukovodioca.

 1. USLOVI

Kandidati trebaju ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka iz tačke I ovog Oglasa, a koji su propisani Zakonom i Pravilnikom o radu.

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i to kako slijedi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. Doktor medicine, posebni uslovi:  VSS – VII stepen obrazovanja (240 – 180 ects) medicinski fakultet, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.Fizioterapeut, posebni uslovi:  SSS – IV stepen obrazovanja  zdravstvenog  smjera, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. Medicinska sestra tehničar – rad u turnusu, posebni uslovi:                SSS – IV stepen obrazovanja zdravstvenog  smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 5. Bolničar u Odjeljenju za medicinsko sestrinstvo , posebni uslovi:  NK – osnovno obrazovanje

Za radno mjesto pod rednim brojem 5. Stručni saradnik za prodaju i marketing, posebni uslovi:  VSS/VŠS (240-180ects) VII/VI stepen obrazovanja  turističkog, hotelijerskog, ekonomskog, pravnog, zdravstvenog ili drugog smjera, poznavanje stranog jezika i rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 6. Referent za rezervacije, posebni uslovi:  VKV/SSS,  V/IV  stepen obrazovanja  općeg, zdravstvenog ili drugog smjera, poznavanje stranog jezika i rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 7. Sobarica, posebni uslovi:  NK – osnovno obrazovanje

Za radno mjesto pod rednim brojem 8. Higijeničar, posebni uslovi:  NK – osnovno obrazovanje

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. Konobar I,posebni uslovi:  SSS/KV – IV/III stepen obrazovanja  ugostiteljskog ili drugog smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. Konobar II,posebni uslovi:  SSS/KV – IV/III stepen obrazovanja  ugostiteljskog ili drugog smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 11. Pomoćni kuhinjski radnik, posebni uslovi:  NK – osnovno obrazovanje

Za radno mjesto pod rednim brojem 12. Skladištar – magacioner, posebni uslovi:  SSS/KV – IV/III stepen obrazovanja  ekonomskog ili drugog smjera, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 13. Vozač, posebni uslovi:  VKV/KV – V/III stepen obrazovanja, položen vozački ispit B kategorije

Za radno mjesto pod rednim brojem 14. Električar, posebni uslovi:  VKV/SSS – V/IV stepen obrazovanja  tehničkog smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 15. Građevinar za održavanje zgrada, posebni uslovi:  SSS/KV – IV/III stepen obrazovanja  građevinskog ili drugog smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 16. Radnik za jednostavne poslove, , posebni uslovi:  NK – osnovno obrazovanje

III.        POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • Dokaz o završenom školovanju / obrazovanju
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem: 1., 2., 5., 6., 12.)
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika (za radno mjesto pod rednim brojem 5. I 6.)
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem: 1.,2.,3.)
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

 

 1. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, dodatnim sposobnostima, kao i lične podatke, te tačnu  adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom Obavezno navesti za koje radno mjesto se prijava dostavlja.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte se u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Lječilište „Reumal“ Fojnica

Ul. Banjska br.1

71270 Fojnica

(prijava na javni oglas za radno mjesto___________ – ne otvaraj)

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz  Oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na oglasnoj tabli Lječilišta u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Kontak informacije: 838 804; e-mail: reumal@reumal.ba

                                                                                                                        Izvršni direktor

                                                                                                                        Alija Mukača, dipl.oec

 

Pročitajte i ovo

Irnela Stošić ima rak koji je metastazirao, a i suprug joj je teško bolestan: Pomozimo joj u liječenju

Irnela Stošić iz Mostara je u životnoj opasnosti zbog metastaza raka maternice. Pozivom na 17043 …