fbpx
Srijeda , 28 Februara 2024
vlada sbk 0 996x463

Fojnička škola koja radi po hrvatskom planu i programu dobila 200.000,00 KM od Vlade SBK-a

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 108.

Donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu, na prijedlog Ministarstva finansija.

Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, osnovnih i srednjih škola Kantona. Sredstva u iznosu od 793.600,00 KM sa stavke “Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, preraspodjeljuju se i dodjeljuju korisnicima, kako slijedi:
– OŠ “Jajce“ Kruščica – “Nabavka opreme“ iznos od 1.900,00 KM i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 6.800,00 KM.
– OŠ “Hasan Kjafija Pruščak“ – „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 2.600,00 KM,
– „Treća osnovna škola“ Oborci – na stavku “Nabavka opreme“ iznos od 3.500,00 KM i stavku “Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 5.750,00 KM,
– OŠ “Vitovlje“ Vitovlje – na stavku „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 7.000,00 KM,
– OŠ „ Brestovsko“ Brestovsko – na stavku “Nabavka opreme “ iznos od 5.350,00 KM,
– OŠ “Kaonik“ Kaonik – na stavku “Nabava opreme “ iznos od 3.000,00 KM,
– OŠ „Busovača“ Busovača – na stavku “Nabavka opreme “ iznos od 6.000,00 KM,
– „Treća osnovna škola“ Bugojno – na stavku ” Rekonstrukcija i investiciono održavanje,“ iznos od 4.000,00 KM,
– OŠ “Vitez“ Vitez – na stavku „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 2.700,00 KM,
– OŠ „Kaćuni“ Kaćuni – na stavku “Nabavka građevina“ iznos od 4.000,00 KM,
– SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik – na stavku “Nabavka opreme“ iznos od 7.000,00 KM,
– SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak – na stavku “Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 7.000,00 KM,
– SGŠ “Jakova Gotovca“ Novi Travnik – “Nabavka građevina“ iznos od 395.000,00 KM,
– OŠ „Han Bila“ Han Bila – na stavku „Nabavka opreme“ iznos od 25.000 ,00 KM,
– OŠ “Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica – na stavku “Nabavka zemljišta“ iznos od 200.000 ,00 KM, i
– OŠ “Safet beg Bašagić“ – na stavku „Nabavka građevina“ iznos od 107.000 ,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – interventna sredstva. Ovom odlukom, u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede u 2021. godini, utvrđuje se raspodjela dijela sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – interventna sredstva, po zahtjevu korisnika za interventnim sredstvima, Muftijstvo travničko, općina Travnik, za sufinansiranje projekta „Nabavka IT opreme i kancelarijskog namještaja,, u iznosu od 3.000,00 KM. Iznosi iz ove odluke isplatit će se iz sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, s pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku usluga – Izrada i ugradnja vrata i prozora na skladištu u vojarni „Slimena“ u Travniku za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Sa stavke „Nabavka stalnih sredstava“ Službe za zajedničke poslove, izdvajaju se sredstva u iznosu od: 5.986,00 KM ( bez PDV), 7.003,62 KM sa uračunatim PDV-om za nabavku usluga: Izrada i ugradnja vrata i prozora na skladištu u vojarni „Slimena“ u Travniku za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Navedeni iznos uplatit će se Građevinskom preduzeću „GRADI- H“ d.o.o. Travnik, kao izabranom dobavljaču.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije „Subvencija javnim preduzećima-poticaj šumarstvu za državne šume”, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Odlukom se izdvajaju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije „Subvencija javnim preduzećima-poticaj šumarstvu za državne šume“ u svrhu implementiranja projekata usmjerenih na obnovu oštećenih i uništenih šuma i šumskog zemljišta uslijed požara i na unapređenje mjera preventivne zaštite šuma od požara na području Srednjobosanskog kantona. Sredstva iz ove odluke u iznosu 400.000,00 KM, doznačiti će se Šumskoprivrednom društvu ”Srednjobosanske šume”/ ”Šume Središnje Bosne” d.o.o. Donji Vakuf.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK odnijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za plaćanje vršenja usluga nadzora na izvođenju radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik – završni radovi LOT 1 nabavka i ugradnja teretnog lifta. Sa pozicije „Nabavka građevina”, Budžeta SBK za 2021. godine, izdvajaju se sredstva za plaćanje vršenja usluga nadzora na izvođenju radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik – završni i radovi LOT 1 nabavka i ugradnja teretnog lifta u iznosu od 600,00 KM. Iznos iz ove Odluke doznačit će se “Art works” d.o.o. Novi Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem otvorenog, konkurentskog i direktnog sporazuma za Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK za SŠ „MSEUŠ“ Travnik za opremanje kabineta za struku uslužnih djelatnosti u procijenjenoj vrijednosti od 15.700,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za sljedeće robe i usluge – Kreiranje WEB stranice (development), web dizajn i tehničko održavanje – procijenjene vrijednosti u iznosu od 6.000,00 KM (bez PDV). Sredstva su osigurana Budžetom SBK za 2021. godinu

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se poslovnim subjektima i sa poslovnim subjektima Ministarstvo privrede zaključit će ugovore o implementaciji odobrenih sredstava. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u iznosu od 454.300,00 KM kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 200.530,00 KM
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 132.220,00 KM
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 56.100,00 KM
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 59.510,00 KM
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ izdvaja se iznos od 5.940,00KM.
Sredstva predviđena ovom Odlukom bit će uklopljena u ukupna sredstva planirana Budžetom SBK za 2021.godinu – Transfer za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata, te se raspoređuju prema niže navedenim kriterijima:
I kriterij: Redovan student, koji „prvi put“ upisuje određenu godinu studija
II kriterij: Subvencija cijene smještaja i ishrane u visini od 220,00 KM po studentu.
– Odluka o davanju saglasnosti OŠ „Jajce”, Kruščica da u svrhu implementacije Cilja 2. Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK za angažman Roma medijatora u školskoj 2020/21.g.
– Odluka o davanju saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki za 2021. godinu za niže potrošačke jedinice: Srednja škola „Novi Travnik“, Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“, Mješovita srednja škola Novi Travnik i Mješovita srednja škola Bugojno.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Kantonalne uprave za branitelje, predmet nabavke – Proteze za gornje i donje ekstremitete, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 351.500,00 KM.

Na prijedlog Službe za zajedničke poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Održavanje informacionog sistema OWIS, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 37.607,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je “ORLA” d.o.o. sa ukupnom konačnom cijenom sa popustom (sa PDV-om) u iznosu od 42.588,00 KM.

Donesena je i Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz “Kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku” za – Interventna sredstva kao pomoć pojedincima, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova. Na osnovu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera za 2021-II daje se saglasnost za raspodjelu i izdvajanje sredstava za projekte koja imaju za cilj poboljšanje uvjeta života i održivog povratka, odlukom se izdvaja iznos od 17.000,00 KM. Sredstva za navedene projekte teretit će Budžetska sredstva sa pozicije “Kapitalni transferi pojedincima- poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku”.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu. Odlukom se raspoređuje iznos od 8.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se poslovnim subjektima nakon što Ministarstvo privrede zaključi ugovore o implementaciji odobrenih sredstava.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2021. godini na epizootiološkom području Srednjobosanskog kantona i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK za 2021.godinu u iznosu od 72.895,00 KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za naknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama i za kolateralne troškove.

Vlada SBK na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo akademske 2020./2021.godine, planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sustava, stvaranja e-škola kako slijedi: Sveučilište u Mostaru – Centar za informacijske tehnologije izdvaja se iznos od 50.000,00 KM i Univerzitet u Sarajevu -Univerzitet tele-informatički centar UTC izdvaja se iznos od 50.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava općini Kiseljak sa stavke „Kapitalni transferi – za finansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton u iznosu od 170.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti za izgradnju sportske dvorane u OŠ “Kiseljak 2” Zabrđe, Kiseljak.
– Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za pomoć vjerskim zajednicama planiranih Budžetom SBK za 2021. godinu u iznosu od 40.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: Islamska zajednica – Medresa, Travnik izdvaja se iznos od 20.000,00 KM i Vrhbosanska nadbiskupija – Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić” izdvaja se iznos od 20.000,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnosti za subvencioniranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period novembar i decembar 2021.godine kako slijedi:
1.Osnovna škola Braća Jezerčić Jajce za 3 djece.
2.Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gojevići Fojnica za 9 djece.
3.Osnovna škola Mehmedalija.M.Dizdar Novi Travnik za 60 djece.
4.Osnovna škola Gračanica Bugojno za 10 djece.
5.Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić Novi Travnik za109 djece.
6.Osnovna škola Vitez HNPP za 38 djece.
7.Osnovna škola Dubravica Vitez HNPP za 88 djece.
8.Osnovna škola Lepenica Kiseljak za 7 djece.
9.Prva osnovna škola Bugojno – Jaklić za 5 djece.
10.Treća osnovna škola Bugojno za 5 djece.
11.Osnovna škola Nova Bila Travnik za 1 dijete.
12.Osnovna škola Vitez BNPP za 27djece.
13.Četvrta osnovna škola Torlakovac D.Vakuf za 7 djece
14.Osnovna škola Gromiljak Kiseljak za 2 djece.
15.Osnovna škola Kaćuni Busovača za 1 dijete.
16.Druga osnovna škola Bugojno za 3 djece.
17.Osnovna škola Novi Travnik za14 djece.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera za 2021.godinu – II. Kapitalni transferi – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku kojom se novčani iznos od 2.000.000,00 KM zamjenjuje iznosom od 2.075.000,00 KM.
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programu utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava za zaštitu okoliša za 2021.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu kojom se mijenjaju tačke u tekstu Programa u skladu sa dostavljenim prijedlogu Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova. U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera za 2021. godinu – utvrđeni iznos sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2021. godini od „ 2.000.000,00 KM” zamjenjuje se iznosom 2.075.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na izbor „Berg“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja RIS i PACS u procijenjenoj vrijednosti od 309.000,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu između Ministarstva pravosuđa i uprave i Općinskog suda u Travniku u iznosu od 600.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke preraspoređuju se na stavku „Nabavka građevina“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
– Odluka o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ekonomsko socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona “ utvrđenog Budžetom SBK za 2021.godinu u svrhu nabavke promotivnog materijala u iznosu od 5.749,03 KM.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata – Uređenje javne površine ispred Osnovne škole „Volujak“, MZ Polje, općina Kreševo u iznosu od 15.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za podršku razvoju poduzetništvu i pokretanju novih start – up kompanija“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu u iznosu od 10.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija, donijela Odluku izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava od Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH za projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, Kantonalnom tužilaštvu u Travniku u iznosu od 9.500.00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu u poljoprivredi (interventna sredstva) u iznosu od 121.300,00 KM. Sredstva će se utrošiti za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete kao i za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za realizaciju sufinanciranje projekata iz interventnih sredstva. Iz Budžeta SBK za 2021.godinu na osnovu Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2021. godine izdvajaju se sredstva za sufinansiranje projekata u ukupnom iznosu od 227.000,00 KM, za slijedeće projekte:
1. „Odvodnja površinskih voda sa lokalnog puta i regulacija bujičnog potoka, u naselju Merdžanići, MZ „Prokos“, općina Fojnica
2. „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Drvetine, za naselja Veići, Podripci, Lenđerovina“, općina Bugojno,
3. „Nabavka zonskih vodomjera“-J.K.P. VIK Gornji Vakuf-Uskoplje,
4. „Rješavanje problema kanalizacije u mjestu Stojčići i rješavanje poplava mjestu Alagići“, općina Kreševo – MZ Polje,
5. „Jačanje komunalnih kapaciteta“ – J.K.P. „Trebišnjica“ Travnik,
6. „Rekonstrukcija rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Hrasno“(II faza), općina Busovača,
7. „Vodovod Zubovići“ (II faza) – općina Dobretići,
8. „Regulacija rijeke Gvožđanke“ – općina Fojnica,
9. „Projekat fekalne kanalizacije naselje Podolac“, općina Travnik – MZ Nova Bila, 10. “Nastavak izgradnje kanalizacije kroz naselje Ričice“, općina Travnik – MZ Nova Bila,
11. “Obnova i rekonstrukcija vodovodne mreže Barišići-Jankovići“(II faza),općina Travnik,
12. „Čišćenje odvodnih kanala za oborinske vode“, općina Travnik – MZ Dolac na Lašvi, za korisnike:

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekuće rezerve Vlade“ Budžeta SBK za 2021.godinu za sufinansiranje štete uzrokovane požarom u iznosu od 10.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se privrednom društvu „Rival B&V CO“ d.o.o. Kreševo.
– Odluka o raspodjeli interventnih sredstava poslovnim subjektima sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ u iznosu od 68.830,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa tabelarnim prikazom Ministarstva privrede. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede.
– Odluka o raspodjeli sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za oblast informisanja“ za 2021.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2021.godinu za sufinansiranje Programa koji realiziraju udruženja građana, pojedinci i drugi nivoi vlasti s područja Srednjobosanskog kantona u ukupnom iznosu od 173.700,00KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih za kulturu za 2021.godinu u iznosu od 16.000,00KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih za oblast sporta za 2021. godinu u iznosu od 20.000,00KM
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 130.200,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se za finansiranje sportskim klubovima i udruženjima iz oblasti sporta za učestvovanje u ligaškim natjecanjima i podršku radu i sportašima pojedincima i sportskim stručnim radnicima.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“ planiranih Budžetom SBK za 2021.godinuu iznosu od 83.287,78 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
1. „ŠKOLSKA NAKLADA“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 14.217,42 KM.
2. „NAKLADA ALFA“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 10.648,48 KM.
3. „IK Vrijeme“ d.o.o. Zenica izdvaja se iznos od 11.845,79 KM.
4. „LOGOVITA “ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 4.840,21 KM.
5. „NOVA DJEČIJA KNJIGA“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos od 13.464,71 KM.
6. „IBRA“ d.o.o. Mostar izdvaja se iznos od 28.271.17 KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje prijevoza učenika osnovnih škola koji nemaju organizirani prijevoz i učenika s posebnim potrebama za prvo polugodište 2021./2022.godine u ukupnom iznosu od 29.636,56 KM. Sredstva će se doznačit na tekuće račune roditelja, kako slijedi:
1. Učenici koji nemaju organizirani prijevoz iznos od 24.940,66 KM.
2. Učenici s posebnim potrebama iznos od 4.695,90 KM
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Kapitalni transferi“, Vrhbosanskoj nadbiskupiji – za sufinansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton u iznosu od 40.000,00 KM za izgradnju pješačkog mosta kod Nadbiskupskog sjemeništa „Petar Barbarić” i osnovne i srednje škole KŠC „Petar Barbarić” u Travniku.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima – za podršku ugroženim učenicima“ u ukupnom iznosu od 36.400,00 KM

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK dala je saglasnost Premijeru Vlade Tahiru Lendi za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji zgrade i zemljišta koja je u vlasništvu općine Novi Travnik za potrebe smještaja Ministarstva unutrašnjih poslova u vrijednosti od 381.751,00 KM.

Data je saglasnost ministru Bojanu Domiću za potpisivanje Ugovora o uspostavljanju informacionog sistema EMIS i modula e-Dnevnika za osnovne i srednje škole u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Pročitajte i ovo

Prelazak na ljetno računanje vremena: Evo kad se pomiču kazaljke na satu

Prelazak na ljetno računanje vremena dogodit će se krajem marta. U noći sa subote, 30. …