fbpx
Petak , 1 Decembra 2023

Vlada SBK odobrila blizu 30 hiljada KM za popravak krova škole u Gojevićima

Na prijedlog Ministarstva finansija, donesene su slijedeće odluke:
– Odluka o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2021. godine. Zadužuju se budžetski korisnici da obave redovno popisivanje sredstava i izvora sredstava, utvrđivanjem stvarnog stanja sredstava i njihovih izvora na dan 31.12.2021. godine.
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Osnovne škole „Dubravica “ Preočica, Vitez. Sredstva u iznosu od 20.000,00 KM sa stavke “Izdaci za nabavu stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“ preraspodjeljuju se i dodjeljuju Osnovnoj školi „Dubravica “ Preočica, na stavku „Nabava građevina“.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju prostorija i krova zgrade Centra inspekcije Kiseljak u iznosu od 3.042,00 KM sa PDV-om.
– Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu skenera i printera za potrebe Ministarstva gospodarstva u iznosu od 6.148,65 KM sa PDV-om.
– Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ u iznosu od 6.669,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo za sufinansiranje učešća (zakupa zajedničkog štanda od 100 m2) za privredna društva, obrtnike i agencije sa područja Srednjobosanskog kantona na Sajmu privrede, poljoprivrede, zanatstva i robe široke potrošnje od 9. do 11. decembra 2021.godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za plaćanje troškova prijevoza učenika s posebnim potrebama i učenika čiji je broj manji ili jednak od pet, a koji putuju na odobrenim relacijama za prijevoz učenika na način da se naknade troškova direktno uplaćuju na račune njihovih roditelja.
– Saglasnost direktorici „Prve osnovne škole“ Donji Vakuf za potpisivanje Anexa Ugovora na postojeće Ugovore o nabavi i isporuci toplinske energije s VG Monting d.o.o Vitez do okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za davanje usluga grijanja.
– Saglasnost Osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabavke – nabavka opreme – knjige za biblioteku u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 840,00 KM. Izvor finansiranja – Vlastiti prihodi Budžeta 2021 godine.
– Saglasnost Osnovnoj školi „Vitez“ Vitez za pokretanje postupka javne nabavke – nabavka opreme – knjige za biblioteku i samohodna benzinska kosilica u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 1.278,00 KM. Izvor finansiranja – Vlastiti prihodi Budžeta 2021 godine.
– Saglasnost Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“ Opara Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabavke – nabavka opreme – konvektori u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 820,00 KM. Izvor finansiranja – Vlastiti prihodi Budžeta 2021 godine.
– Saglasnost Osnovnoj školi „Bristovi“ Bugojno na izmjenu Plana javnih nabavki škole za 2021.godinu.

Vlada SBK je utvrdila Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Utvrđeni Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje. Ovim zakonom uređuje se sistemsko istraživanje, prikupljanje, stručna i znanstvena obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejskog materijala od značaja za Srednjobosanski kanton i općine na teritoriji Kantona, nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost u svrhu zaštite i promoviranja općeljudske i nacionalne kulturne i prirodne baštine.

Donesene ja i Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ Budžeta za 2021.godinu kojom se predmetna Odluka od 28. 10. 2021.godine mijena i glasi tako što se naziv subjekta pod rednim brojem 48. OR „YASMEENS DESING“ zamjenjuje nazivom „YASMEEN'S DIZAJN“ d.o.o. Bugojno, a na prijedlog Ministarstva privrede.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
– Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Osnovne škole „Boris Ćorić“ Kreševo i Srednje stručne škole „Bugojno“ Bugojno kojom se dopušta preraspodjela u ukupnom iznosu od 9.500,00 KM tako što se Osnovnoj školi „Boris Ćorić“ Kreševo dodjeljuje iznos od 6.000,00 KM za nabavku opreme, a Srednjoj stručnoj školi „Bugojno“ Bugojno iznos od 3.500,00 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu u iznosu od 9.276,00 KM kojom se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike dopušta izvršenje doniranih sredstava Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike na stavku „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona“.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za izmjenu krova u centralnoj školi OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Fojnice u procijenjenoj vrijednosti od 28.290,00 KM bez PDV-a putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda prema tabličnom prikazu dostavljenog od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu, kojom se izdvajaju sredstva za jednokratne novčane pomoći braniteljima i članovima njihovih porodica u iznosu od 35.000,00 KM za četvrti kvartal 2021. godine.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu, kojom se izdvajaju sredstva za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja u iznosu od 60.000,00 KM za četvrti kvartal 2021. godine.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu, kojom se izdvajaju sredstva za novčanu egzistencijalnu naknadu branitelja u iznosu od 103.860,00 KM za četvrti kvartal 2021. godine.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2021.godinu – „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje mezarja i groblja“ u iznosu od 18.300,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se za izgradnju, uređenje i obilježja na groblju „Biljeg“ Bugojno, „Udruženju porodica poginulih i nestalih branilaca u domovinskom ratu“, općina Bugojno.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost za provođenje procedure javne nabavke za izvođenje dodatnih radova u III. fazi izgradnje PS Kreševo u iznosu od 60.000,00 KM sa PDV-om putem Pregovaračkog postupka.
– Saglasnost za provođenje procedure javne nabave za izvođenje dodatnih radova u III. fazi izgradnje PS Donji Vakuf u iznosu od 60.000,00 KM sa PDV-om putem Pregovaračkog postupka.

Pročitajte i ovo

Mladi stočar Muharem: Ovo što imam u štali ne bih dao ni za vreću para

Muharem Muharemović je stočar koji voli svoju štalu i goveda, a planira se u budućnosti …