fbpx
Nedjelja , 20 Juna 2021

Javni oglas: OŠ “Ivan Goran Kovačić” Fojnica zapošljava četiri osobe

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu KSB-a ( ”Sl. novine KSB”, broj:
11/01, 17/04 i 15/12), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji odgojno-obrazovnog
rada, članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu
Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19), članka 3.,4. Pravilnika o postupku prijema u
radni odnos u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ , Suglasnosti Ministarstva obrazovanja,
znanosti, kulture i športa KSB-a,broj: 03-30-3/2020-298 od 19.01.2021.g., raspisuje se

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik vjeronauka, 22 sata – na neodređeno vrijeme,
2. Nastavnik njemačkog jezika, 5 sati – do 30.6.2021.godine,
3. Nastavnik povijesti, 8 sati – do povratka djelatnice s bolovanja najdulje do
30.6.2021.godine,
4. Nastavnik fizike, 8 sati – do 30.6.2021.godine.

I. Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj:
26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uvjete u pogledu stručne spreme
propisane Zakonom o osnovnom školstvu ( ”Sl. novine KSB/SBK”, broj: 11/01,
17/04 i 15/12), Pedagoškim mjerilima za osnovne škole („Sl novine KSB“, broj:
15/02),

II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:
1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj
telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, novine ili
naziv web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave, popis
priložene dokumentacije uz prijavu. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
2. životopis, vlastoručno potpisan,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o državljanstvu,
5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i dodatak diplomi ukoliko isti
posjeduju
6. potvrdu o položenom stručnom ispitu
7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o
nekažnjavanju( po prijemu u radni odnos ),

8. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu u radni odnos).
III. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj
preslici ili originalu.
Potpunom i blagovremenom prijavom se smatra prijava koja je podnesena u propisanom roku
i sadrži sve elemente navedene u oglasu.
IV. Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava
sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima
razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji uz obvezu pozivanja na poseban zakon, što
dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda,
uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.
V. Bodovanje, testiranje i intervjuu za kandidate za radna mjesta koji ispunjavaju uvjete
izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Kantonu
KSB (Službene novine KSB br.7/19).
VI. O vremenu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem telefona.
VII. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme smatrat će se da su
odustali od prijave na javni oglas ,a kandidati koji na pismenom ispitu ne osvoje minimalno 6
bodova ( 60 % od ukupnog broja bodova ) nemaju pravo pristupiti usmenom intervju. O
rezultatima pismenog ispita kandidati će biti obaviješteni telefonski ili putem elektronske
pošte.
VIII. Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijemu u radni
odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
IX. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa
će biti objavljen na službenoj web stranici www.osigk-fojnica.com i Zavodu za
zapošljavanje KSB/SBK poslovnica Fojnica i Zavodu za zapošljavanje KSB/SBK.
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na službenoj WEB stranici škole.
X. Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti na kontakt telefon 030 – 803-409.
XI. Prijava na javni oglas podnosi se Povjerenstvu putem pošte, na adresu: Osnovna škola
„Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica, Gojevići 38 71 275 Gojevići, u zatvorenoj kuverti,
s naznakom NE OTVARATI –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.

Ravnateljica
O.Š. “Ivan Goran Kovačić”
Mirjana Golub, prof.

Pročitajte i ovo

Priča o ljudskoj gromadi Ramizu: Pronašao preko 300 skeleta žrtava genocida

Njegovo ime je Ramiz Nukić i on je, nakon što je prošao put smrti od …