fbpx
Utorak , 18 Juna 2024

SMŠ “Zijah Dizdarević”: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA FOJNICA
SMŠ “Zijah Dizdarević”
FOJNICA
Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (Službene novine SBK broj 11/01 i 17/04), člana 109 Pravila
SMŠ “Zijah Dizdarević“ Fojnica, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK
(Sl.novine SBK br: 7/19),člana 4 Pravilnika o prijemu radnika u SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica i
Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-3/2020 od
25.08.2020.g. raspisuje se
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA

1. Profesor demokratije i ljudskih prava 1 izvršilac na 10 sati
sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.g. ,
Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima
za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu , kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta i to:
Odgovarajući fakultet , VSS/VII stepen ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS i
završen teorijsko-metodički dio programa certifikacije za predmet demokratija i ljudska prava.
U prijavi na javni oglas, koja mora biti vlastoručno potpisana, obavezno navesti ime i prezime,adresu
stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa, biografiju i dokaze koji se prilažu.
Kao dokaze kandidati trebaju priložiti original ili ovjerene kopije:
– Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat posjeduje.
– Certifikat o završenom teorijsko-metodičkom dijelu programa za predmet demokratija i ljudska
prava.
Kandidati koji se u prijavi na Javni oglas pozivaju na pravo prioriteta, dužni su uz prijavu priložiti
odgovarajuće dokaze o tom pravu:
– Rješenje o tehnološkom višku sa područja SBK-a,
– Za dopunu norme – ugovor o radu iz matične škole i potvrdu škole da su u radnom odnosu na
neodređeno vrijeme i broju časova koji im nedostaju (škole sa područja SBK-a),
Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.
Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili
potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati
potpuniju sliku stručnih kompetencija.
Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školam SBK, ima
pravo i prednost u skladu sa Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela
nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK.
Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili
uvjerenjem.
Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti
kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.
Svi kandidati će obavijest dobivati putem dostavljene e-mail adrese, o ispunjavanju uslova konkursa,
rezultatima, kao i rang listama.
Kandidati su obavezni da prisustvuju pismenom i usmenom ispitu.
Kandidati koji ne pristupe ispitu, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Testiranje kandidata uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera koji ispunjavaju uslove (pismeni
ispit), obavit će se u prostorijama Škole, u 26.10. 2020. godine u 11,00 sati, a o terminu usmenog ispita
kandidati će biti obavješteni na pismenom ispitu.
Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao, u roku od sedam dana dostaviti ljekarsko uvjerenje
nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i
ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci, kao i uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog
postupka.
Kandidati koji ne budu primljeni obavezni su preuzeti dokumentaciju nakon isteka žalbenog roka.
Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na EMIS web stranici škole.
Prijave isključivo slati putem preporučene pošiljke na adresu: Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“
Fojnica, ul. Novo Naselje br.7, 71270 Fojnica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas NE OTVARATI„.
Sve dodatne informacije možete dobiti na mail: smszijahdizdarevic@gmail.com

Pročitajte i ovo

Fojničanin Emir Memija imenovan za direktora Podružnice “Elektrodistribucije” Travnik

Prema nezvaničnim informacijama našeg portala Mahalla.ba, Fojničanin Emir Memija, magistar ekonomije, imenovan je za novog …