fbpx
Ponedjeljak , 6 Februara 2023

VLADA SBK: Data saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena mjesta

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajaju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2020. godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja – poticaj za izvršenu proljetnu sjetvu. Izvor sredstava za realizaciju Programa je Budžeta SBK za 2020. godinu i to Odlukom Vlade prenamjenjena sredstva na stavci: Sredstva iz Budžeta SBK – Tekući transferi pojedincima-za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 280.000,00 KM, Sredstva iz Budžeta SBK – Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 30.000,00 KM i Sredstva iz Budžeta SBK – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima -za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 215.925,00 KM. Te ista prestruktuirana na: Tekući transferi pojedincima – poticaji poljoprivredi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju“, iznos od 280.000,00 KM i Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji poljoprivredi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, iznos od 245.925,00 KM. Planirani iznos realizirat će se u skladu sa prilivom sredstava u Budžetu, a na bazi mjesečnih operativnih planova.
– Odluka o usvajaju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2020. godinu -primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove Odluke osigurana su u Budžetu SBK i terete poziciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi pojedincima – poticaji poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja).
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 750,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk, isplatit će se na ime Tihomir (Krune) Valjan, općina Travnik.

Data je i Suglasnost srednjim školama za raspisivanje Javnog konkursa za upražnjena radna mjesta, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu. Odlukom se izdvajaju sredstva kako slijedi:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu – tekuća rezerva Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Draganu Petrić iz Kiseljaka, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu – tekuća rezerva Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Đevadu Humić iz Kiseljaka, na ime podrške za liječenje.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima – kuća, te pomoćni objekti i garaža u vlasništvu osoba Sarajlić (Hasan) Husejin i Sarajlić (Muharem) Amel, odlukom se sa Tekućeg transfera pojedincima izdvajaju sredstava općini Vitez u iznosu:
o Izdvajanje sredstava u iznosu od 1.000,00 KM za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usiljed požara na stambenim objektima – kuća, te pomoćni objekti i garaža u vlasništvu Sarajlić Husejin,
o Izdvajanje sredstava u iznosu od 1.500,00 KM za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima – kuća, te pomoćni objekti i garaža u vlasništvu Sarajlić Amel.
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima u vlasništvu osoba Slavko Pejaković, Munir Musić, Adem Hodžić, Šaban Hodžić i Rajif Tarakčija. Sredstva se izdvajaju općini Travnik kako slijedi:
o Izdvajanje sredstava u iznosu od 1.000,00 KM za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe Slavko Pejaković, Pirota 32.
o Izdvajanje sredstava u iznosu od 800,00 KM za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe Munir Musić, Gluha Bukovica bb.
o Izdvajanje sredstava u iznosu od 700,00 KM za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe Hodžić Adem, Dub bb.
o Izdvajanje sredstava u iznosu od 400,00 KM za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe Hodžić Šaban, Dub bb.
o Izdvajanje sredstava u iznosu od 700,00 KM za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe Rajif Tarakčija, Maljine bb.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost za provođenje procedure nabavke o pružanju usluga servisiranja i održavanja vozila i motocikala za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. MUP SBK ima veliki broj vozila za koje je potrebno redovno servisiranje i održavanje. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 58.500,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za odstranjivača vlage za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000,00 KM.
– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za pumpe za bistru i muljevitu vodu za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000,00 KM

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog iste uprave:
– Izvještaj načelnika opštine Kiseljak za sufinansiranje izgradnje mosta u naselju Begići
– Izvještaj načelnika opštine Kiseljak o utrošku sredstava dodijeljenih za jednokratnu pomoć za hitne intervencije.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o provedenim aktivnostima vezanim za projekat „Digitalizacije“ – unapređenje procesa javne uprave ukupne vrijednosti 289.739,28 KM. Cilj projekta ogleda se u unapređenju usluga javne uprave na nekoliko područja: uvođenje e-pisarnice, digitalnog sistema radio komunikacija i sistema za vještačenje mobilnih uređaja.

Primljena je k znanju i Informacija o dodjeli nagrade za upravljanje razvojem u iznosu od 100.000,00 USD za najbolji sistem upravljanja razvojem – sufinansiranje nabavke magnetne rezonance, a na prijedlog istog Ureda. Na sjednici Kantonalnog odbora za razvoj bodovani su projekti predloženi od strane Jedinice za upravljanje razvojem, a koji će biti finansirani iz nagradnog fonda. Jedan od predloženih projekata je i nabavka magnetne rezonance za Kantonalnu bolnicu Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnost osnovnim školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2020. / 2021. godinu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o upisu učenika u I. razred i donijela Odluku o davanju saglasnosti srednjim školama za formiranje odjela i upis učenika u I. razrede u školskoj 2020/2021. godini. Ovom Odlukom Vlada SBK daje se saglasnost na formiranje odjela i upis učenika u I. razrede srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini nakon drugog upisnog roka.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim se zadužuje Zavod za zdravstveno osiguranje SBK da izdvoji dodatna finansijska sredstva na ime materijalnih troškova liječenja osiguranika oboljelih od COVID-19 u bolnicama: JU Bolnica Travnik, JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu i Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik i JU Bolnica Travnik. Odlukom se izdvaja iznos 16.000,00 KM na ime sufinansiranje zapošljavanja medicinskog osoblja zbog povećanja obima posla izazvanog pandemijom COVID-19.

Vlada SBK je dala pozitivni mišljenje na Izmjene i dopune Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2020. godinu i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za pomoć vjerskim zajednicama“, u iznosu od 90.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke raspoređuju se kako slijedi: Islamska zajednica iznos od 42.300,00 KM, Katolička crkva 38.700,00 KM i Pravoslavna crkva 9.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec april i juli akademske 2019/20. godine u iznosu od 96.581,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK za 2020. godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, 2020. godinu, u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na poziciju „Tekući transferi pojedincima – za kulturu i nauku”.

Pročitajte i ovo

Detalji tragedije u Zenici: Nakon roditelja, život sebi oduzeo i Emrah Kulačić

Još jedna tragedija u Zenici obilježila je nedeljno večer. U Klopčama je 15-godišnji mladić oduzeo …