fbpx
Četvrtak , 6 Maja 2021
opina 658x463

Opština Fojnica zapošljava četiri nova državna službenika

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Fojnica.

Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za katastar i imovinsko – pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni savjetnik za trezorsko poslovanje i knjigovodstvo – 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni saradnik za ljudske resurse, registraciju birača i matične knjige – 1
(jedan) izvršilac

04. Građevinsko-komunalni inspektor – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih
stvari u I stepenu (poseban ispitni postupak), izrada i donošenje drugih akata koji se
odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa
u upravnom postupku, te priprema odluke, propise i druge normativno-pravne akte iz
oblasti katastra, izrada i donošenje pojedinačnih akata predviđenih zakonom i drugim
propisima, pružanje pravne pomoći građanima, davanjem stručnih objašnjenja,
sastavljanje podnesaka i vršenje drugih poslova pravne pomoći sukladno Zakonu,
rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom postupku (skraćeni upravni
postupak), vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena
evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, izrada prednacrta,
nacrta i prijedloga podzakonskih akata i drugih propisa i općih akata za obradu tih
propisa kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, stručna obrada sistemskih i
drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata, pripremanje
stručnih i pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa i općih
akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj
dužnosti, pripremanje prečišćenih tekstova podzakonskih akata i drugih propisa, kao i
ispravke tih propisa, izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih analitičkih
materijala na temelju odgovarajućih podataka, pripremanje i poduzimanje
odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova iz prethodne alineje,
kao i poduzimanje mjera na sprječavanju štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i
postupaka na otklanjanju štetnih posljedica, radi na modernizaciji opreme i instrumenata koji se koriste u katastru i vodi program edukacije upotrebe navedene
opreme uposlenih, izrađuje, primjenjuje i unapređuje nove računarske programe i
tehnologije u oblasti katastra, preko pomoćnika načelnika unapređuje koordinaciju
katastra i urbanizma, kod zajedničkih poslova i projekata, ostvaruje stalne kontakte sa
kantonalnom i federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, obavlja
i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

02. Opis poslova: prati propise iz djelokruga svog rada te daje uputstva za konkretnu
primjenu propisa iz Računovodstva, učestvuje u pripremi i izradi budžeta Općine,
stručno obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaje o izvršenju
budžetskih rashoda, odgovara za primjenu propisa iz oblasti računovodstva, te
blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja, priprema podatke za
periodične obrasce i unosi ih u obrasce, obavlja poslove u sistemu trezora sa
ovlaštenjima u korištenju aplikacija i to u modulu: održavanje računovodstvenog flex
polja tj. konta, službi, subanalitika, projekata, funkcija, vrši otvaranje i zatvaranje
razdoblja u GL i knjiženje GL i iz pomoćnih knjiga, mogućnost unošenja korektivnih
knjiženja, unos naloga za knjiženje, odobrenje naloga, knjiženje, storniranje naloga,
otvaranje/zatvaranje perioda u modulu Nabave, održavanje lokacija u Nabave,
održavanje ostalih informacija potrebnih za modul Nabave, pregled i pretraživanje
informacija iz modula Nabave, otvaranje/zatvaranje razdoblja modula Obaveza,
kontrola i održavanje svih informacija iz modula Obaveza, pregled i pretraga plaćanja
faktura, dobavljača i ostalih informacija iz modula Obaveza, unos/učitavanje bankovnih
izvoda, poravnanje izvoda svih transakcijskih, kao i depozitnih računa Općine,
održavanje informacija za pomoćnu Knjigu upravljanja gotovinom, pregled i
pretraživanje informacija iz pomoćne knjige i upravljanje gotovinom, učestvuje u izradi
budžetskog zahtjeva, nacrta, prijedloga budžeta, izmjene i dopune budžeta i odluke o
privremenom finansiranju, u skladu sa zakonom, izrađuje izvještaje, analize,
informacije i druge stručne materijale na osnovu odgovarajućih podataka (za
Ministarstvo finansija, Općinsko vijeće, međunarodne organizacije, kantonalne organe
i dr.), stara se o pravilnoj identifikaciji, troškovima i prihodima, uspostavljanju
propisanih evidencija (budžetskih knjiga), prikuplja i obrađuje finansijske podatke,
izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije
(tipski izvještaj, redovne i periodične informacije), priprema podatke za nacrt i prijedlog
budžeta, prati izvršenja i namjensko trošenje sredstava i učestvuje u njihovoj izradi,
vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno je odgovoran
pomoćniku načelnika.

03. Opis poslova: izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prava,
dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi
radnog odnosa, vodi matičnu evidenciju organa općinskih službi i izdaje uvjerenja na
osnovu tih evidencija, učestvuje u izradi prednacrta akata iz oblasti radnih odnosa,
pružanje pravne pomoći službenicima iz oblasti radnih odnosa, izrada izvještaja na
osnovu odgovarajući podataka, sarađuje sa Zavodom PIO/MIO i Zavodom za
statistiku, stara se o realizaciji kadrovske politike i osigurava poštivanje i primjenu
zakonskih principa kod zapošljavanja i praksi iz ove oblasti, obavlja najsloženije
poslove koji se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika, radi
na utvrđivanju plana obuke i usavršavanja općinskih službenika, održava i ažurira lične
dosijee uposlenih, sarađuje sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne
službe za žalbe, vodi upravni postupak za poslove iz oblasti građanskih stanja, te
nadgleda i koordinira poslove vezane za matične knjige.

04. Opis poslova: obavlja kontrolu nad radom sudionika gradnje i održavanja
građevine, kvalitetu upotrebljenih i ugrađenih građevinskih proizvoda i primjene svih
pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti urbanizma i građenja i neposredno vrši slijedeće
poslove: po izvršenom uviđaju, sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o
tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva, vrši pregled objekata, prostora,
procesa rada, dokumente i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog
stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima, donosi rješenja kojima naređuje
otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim
pregledima i poduzetim upravnim mjerama, provodi i prati provođenje upravnih mjera
naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje, u skladu sa zakonom, poduzima
odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica
zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje
nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa, ukazivanje
na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i slično,
zapisnikom, izuzetno može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi
otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu, dužan je
pismeno zatražiti od nadležne službe Općine da oglasi ništavnim rješenje o
urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za gradnju, ako utvrdi da je to
rješenje doneseno protivno odredbama zakona, dužan je da prima stranke i daje
usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka
koje se odnose na pitanja iz njegovog rada, nadzire primjenu i provođenje zakona i
drugih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti koji se odnose na korisnike i davaoce
komunalnih usluga ukoliko nije u nadležnosti službi Kantona, učestvuje u izradi akata
iz komunalne oblasti, pregleda komunalne objekte i uređuje objekte, kao što su:
gradske saobraćajnice, sredstva javnog saobraćaja u naseljima, autobuske stanice,
stajališta, javnu rasvjetu, javna kupališta, česme, bunare, javna skladišta, groblja,
nužnici, sportski objekti, dječija igrališta, tržnice i stočne pijace, kontroliše dobra u općoj
upotrebi, kao što su: ulice, kolovozi, pločnici, parkovi, javne zelene površine, korita i
obale, kontroliše obavljanje dimnjačarske djelatnosti, kontroliše odvoženje i
deponovanje smeća i otpadaka i čišćenje javnih površina u naseljima, kontroliše i
nadzire divlje deponije smeća, kontroliše održavanje vodovodne i kanalizacione mreže,
kontroliše i nadzire uređenje riječnih korita, kontroliše uređivanje i održavanje fasada,
firmi, izloga, dvorišta i ograda, kontroliše vanpijačni prostor na javnim površinama,
podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i prijave za učinjena krivična
djela nadležnom tužilaštvu, vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj
rad neposredo je odgovoran Pomoćniku načelnika.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
posebne uvjete i to :

Radno mjesto 01:
– VSS – sedmi stepen školske spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili
drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja pravnog
smjera,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 02:
– VSS – VII stepen školske spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili
drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja –
ekonomskog smjera,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 03:
– VSS – VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili
drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja –
pravni fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 04:
– VSS – VII stepen školske spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili
drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja –
završen građevinski ili arhitektonski fakultet,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju),

na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 03.) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu,
dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih
raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon
objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica,
sa pozivom na broj: 5/819“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Pročitajte i ovo

HALIMA RODILA DEVETORKE:’PET DJEVOJČICA, ČETIRI DJEČAKA I NJIHOVA MAMA SU DOBRO’

Trudnica iz Malija porodila se u bolnici u Maroku i donijela na svijet devetorke, tačnije …