fbpx
Utorak , 18 Juna 2024
IMG 4098 823x463

KONKURS: Za 18 pozicija raspisan konkurs u SMŠ “Zijah Dizdarević”

Na osnovu člana 100. Zakona o srednjoj školi (Službene novine SBK broj 11/01 i 17/04), člana 99. Pravila SMŠ “Zijah Dizdarević“, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Sl.novine SBK br: 7/19) i Saglasnosti Vlade SBK broj: 01-02-723/19. od 09.08.2019.g. raspisuje se

JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 1. Profesor bosnskog jezika i književnosti 1 izvršilac,norma sati na neodređeno vrijeme ,
 2. Profesor bosanskog jezika i književnosti 1 izvršilac na 6 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine;
 3. Profesor engleskog jezika i književnosti 1 izvršilac na 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine;
 4. Profesor latinskog jezika 1 izvršilac,22 sata sedmično, na neodređeno vrijeme;
 5. Profesor matematike 1 izvršilac na 16 sati sedmično, na neodređeno vrijeme;

6.Profesor informatike 1 izvršilac norma sati sedmično, na neodređeno vrijeme;

 1. Profesor fizike 1 izvršilac, na 7 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine;
 2. Profesor hemije 1 izvršilac na 13 sati sedmično, na neodređeno vrijeme;

9.Profesor historije 1 izvršilac na 10 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine;

 1. Profesor likovne kulture 1 izvršilac na 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine;
 2. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja 1 izvršilac na 8 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine;
 3. Profesor pedagogije i psihologije 1 izvršilac na 7 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine;
 4. Profesor islamske vjeronauke 1 izvršilac na 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine;
 5. Doktor medicine, stručni predmeti u medicinskoj školi 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, po predmetima i satima kako slijedi: a) Anatomija i fiziologija čovjeka 22 sata sedmično; b) Osnovi higijene i zdravstvena zaštita/njega 18 sati sedmično;
 6. Doktor medicine, stručni predmeti u medicinskoj školi 2 izvršioca na određeno vrijeme, do 30.06.2020.g. po predmetima i satima kako slijedi: c) Mikrobiologija i parazitologija 8 sati sedmično; d) Patologija 4 sata sedmično; e) Hirurgija 4 sata sedmično; f) Farmakologija 4 sata sedmično; g) Zarazne bolesti 4 sata sedmično; h) Ginekologija i akušerstvo 4 sata sedmično; i) Pedijatrija 4 sata sedmično; j) Neuropsihijatrija 6 sati sedmično; k) Urgentna medicina 8 sati sedmično; l) Socijalna medicina 2 sata sedmično; m) Interne bolesti 10 sati sedmično; n) Gerijatrija 2 sata sedmično;
 7. Ljekar-fizijatar, stručni predmeti u medicinskoj školi za zanimanje fizioterapeutski tehničar 2 izvršioca na određeno vrijeme do 30.6.2020.godine, po predmetima i satima kako slijedi: a) Kineziterapija 8 sati sedmično; b) Kineziologija 4 sata sedmično; c) Njega i rehabilitacija 4 sata sedmično; d) Fizikalna terapija 8 sati sedmično; e) Osnovi elektronike i medicinski aparati 2 sata sedmično; f) Manuelna masaža 2 sata sedmično; g) Rehabilitiranje 6 sati sedmično;
 8. Dipl.ing.elektrotehnike,stručni predmeti u elektrotehničkoj školi 2 izvršioca na 7 sati sedmično na određeno vrijeme, do 30.06.2020.g.po predmetima i satima kako slijedi: a) Osnovi elektrotehnike 4 sata sedmično; b) Praktična nastava 3 sata sedmično;

18.Higijeničar/ka 4 izvršioca na neodređeno vrijeme

Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH , kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta i to: Za poziciju od 1 do 17. završen odgovarajući fakultet u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta , VII stepen visoke stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS. Za poziciju br. 18 završena Osnovna škola,

U prijavi na javni oglas, koja mora biti vlastoručno potpisana, obavezno navesti ime i prezime,adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, biografiju i dokaze koji se prilažu. Kao dokaze kandidati trebaju priložiti original ili ovjerene kopije:

– Diplomu o stečenoj stručnoj spremi – Izvod iz matične knjige rođenih – Uvjerenje o državljanstvu – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pozicije 1,4,6 i 8 obavezno, a za ostale pozicije ukoliko

kandidat posjeduje. – Uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za pozicije 14,15,16 i 17.

Kandidati koji se u prijavi na Javni oglas pozivaju na pravo prioriteta, dužni su uz prijavu priložiti odgovarajuće dokaze o tom pravu: – Rješenje o tehnološkom višku sa područja SBK-a, – Za dopunu norme – ugovor o radu iz matične škole i potvrdu škole da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i broju časova koji im nedostaju (škole sa područja SBK-a), Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci. Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija. Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školam SBK, ima pravo i prednost u skladu sa članom 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7, od 13.06.2018. godine). Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem. Svi primljeni kandidati će obavljati posao u SMŠ „Zijah Dizdarević“ u Fojnici i isturenim odjeljenjima Škole u Kiseljaku.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena. Svi kandidati će obavijest dobivati putem emis web stranice škole, o ispunjavanju uslova konkursa, rezultatima, kao i rang listama. Kandidati su obavezni da prisustvuju pismenom i usmenom ispitu. Kandidati koji ne pristupe ispitu, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni i usmeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole, u petak, 23.8.2019. godine u 11,00 sati.

Intervju za kandidate koji su proglašeni tehnološkim viškom ili kandidati sa umanjenom nastavnom normom u školama SBK-a, obavit će se u prostorijama Škole, u petak, 23.8.2019. godine u 13,30 sati. Sa kandidatima pod rednim brojem 18 obavit će se samo intervju u petak, 23.8.2019.g. u 14,30 sati.

Kandidati koji ne budu primljeni obavezni su preuzeti dokumentaciju nakon isteka žalbenog roka.

Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao, u roku od sedam dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci, kao i uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na EMIS web stranici škole. Prijave isključivo slati putem preporučene pošiljke na adresu: Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“ Fojnica, ul. Novo Naselje br.7, 71270 Fojnica, sa naznakom „Prijava na Javni oglas NE OTVARATI„ te obavezno navesti poziciju za koju se prijavljuje (u suprotnom neće se razmatrati). Sve dodatne informacije možete dobiti na mail: smszijahdizdarevic@gmail.com

Pročitajte i ovo

Fojničanin Emir Memija imenovan za direktora Podružnice “Elektrodistribucije” Travnik

Prema nezvaničnim informacijama našeg portala Mahalla.ba, Fojničanin Emir Memija, magistar ekonomije, imenovan je za novog …