fbpx
Srijeda , 17 Jula 2024

Javni konkurs za imenovanje članova upravnih odbora Doma zdravlja i Gradske apoteke u Fojnici

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Kantona Središnja Bosna, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI KONKURS

za imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova

– po jedan predstavnik Ministarstva –

Objavljuje se Javni konkurs za imenovanje članova upravnih vijeća – po jedan predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), javnih ustanova kojima su osnivači općine s područja Srednjobosanskog kantona kako slijedi:

Član upravnog odbora javne ustanove:

– po jedan predstavnik Ministarstva – bira se u sljedećim javnim ustanovama:

1. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK

2. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOJNICA

3. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

4. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA

5. JAVNA USTANOVA LJEKARNA BUSOVAČA

6. JAVNA USTANOVA LJEKARNA BUGOJNO

7. JAVNA USTANOVA LJEKARNA FOJNICA

8. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD BUSOVAČA

9. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD BUGOJNO

I. OPIS POZICIJE

Poslovi, odgovornosti i ovlasti za navedenu poziciju utvrđeni su odredbama statuta javne ustanove.

Član upravnog vijeća imenuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.

Naknada za rad u upravnim vijećima utvrđena je posebnom odlukom općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom.

II. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJA

Svi kandidati za pozicije u upravnim odborima koji su predmet ovog Javnog natječaja trebaju zadovoljavati sljedeće opće uvjete:

– da su državljani Bosne i Hercegovine,

– da su stariji od 18 godina,

– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja slobodne pozicije,

– da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

– da nisu na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),

– da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti ili savjetnici, u smislu Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),

– da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu točke 1.2. članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 III. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJA

Osim općih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati i sljedeće posebne uvjete:

– VSS/(VII/1) fakultet društvenog, zdravstvenog ili tehničkog smjera odnosno najmanje 240 ECTS bodova bolonjskog sustava studiranja,

– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,

– da nije član u više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora, ustanove ili gospodarskog društva.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Javni konkurs podnosi se na posebnom obrascu „Prijava na Javni natječaj“, koji se može pronaći na web-stranici Vlade Kantona ili osobno preuzeti u Ministarstvu.

Uz Prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o zadovoljavanju uvjeta:

1. biografija,

2. uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice (CIPS),

3. rodni list,

4. dokaz o školskoj spremi,

5. dokaz o radnom iskustvu,

6. izjave iz tačke II.(alineje: 3., 4., 5., 6., i 7.) i točke III. alineje 3. Konkursa.

Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo dostavljanje dodatne dokumentacije.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, koje imenuje ministar zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona.

Nakon intervjua Komisija za izbor će, preko pisane preporuke, predložiti rang-listu s najboljim kandidatima ministru zdravstva i socijalne politike
Srednjobosanskog kantona .

Konačno imenovanje kandidata obavit će se u skladu sa statutima ustanova.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednje objave Konkursa.

Prijave na propisanom obrascu, s traženim dokumentima, treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Ulica Stanična 43, Travnik, Komisija za izbor članova upravnih vijeća javnih ustanova, s naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pročitajte i ovo

Zagađenje fojničke rijeke Šćone: Izlijevanje nepoznate bijele materije

Rijeka Šćona, jedna od glavnih vodotoka u Fojnici, ponovo je postala žrtva zagađenja. Iz kanalizacionog …