fbpx
Utorak , 14 Jula 2020
zgrada opcine kiseljak zima 695x463

Kiseljak: Konkurs za sedam radnih mjesta u opštinskoj administraciji

zgrada opcine kiseljak zima 695x463

 zgrada opcine kiseljak zima 695x463

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11” ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kiseljak, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak

 


5 / 643

01. Stručni suradnik za građanska stanja – 1 (jedan) izvršitelj 
02. Stručni suradnik za poslove općinskog načelnika – 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za arhiviranje, čuvanje predmeta i akata i ovjeru potpisa prijepisa i rukopisa – 1 (jedan) izvršitelj
04. Stručni suradnik za poslove socijalne skrbi – socijalni radnik – 2 (dva) izvršitelja
05. Šef Odsjeka zajedničkih poslova – 1(jedan) izvršitelj
06. Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove -1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: Vodi evidencije i podnosi izvještaj o izvršenim poslovima rukovoditelju Službe, daje potrebne upute i prima prijave sa dokumentacijom osoba koje namjeravaju sklopiti brak, po službenoj dužnosti provjerava da li su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za postojanje i punovažnost braka osoba koje namjeravaju sklopiti brak, upoznaje buduće bračne partnere sa mogućnošću sporazumijevanja o prezimenu sukladno sa odredbama Obiteljskog zakona, te uzima njihove izjave o prezimenima,, 
upoznaje buduće bračne partnere sa mogućnošću i načinu uređenja imovinskih odnosa sukladno sa odredbama Obiteljskog zakona, provodi sukladno sa zakonom postupak neposrednog utvrđivanja državljanstva za osobe koje su upisane u matičnu knjigu rođenih ove općine, vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, vodi posebnu knjigu državljana FBiH, izdaje izvode iz matičnih knjiga, vrši upis činjenica, rođenja, vjenčanja i smrti u matične knjige, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, vrši promjene u matičnim knjigama po službenoj dužnosti, vrši prijepis matičnih knjiga i dostavlja ih nadležnom organu, vrši upis državljanstva u matičnu knjigu državljana i izdaje uvjerenja o državljanstvu, stara se o arhivi matičnog ureda, vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz nadležnosti odsjeka i službe, provodi sukladno sa propisima postupak promjene prezimena za osobe kod kojih je došlo do prestanka ili poništenja braka, vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz djelokruga odsjeka i Službe.

02. Opis poslova: Priprema akte iz nadležnosti općinskog načelnika, prati propise iz nadležnosti općinskog načelnika, obavlja poslove organiziranja sastanaka općinskog načelnika, priprema program prijema stranaka i sačinjava podsjetnik općinskog načelnika o njegovim obvezama i sastancima, vodi internu dostavnu knjigu pošte općinskog načelnika,. osigurava telefonske i telefaks veze.,vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika priprema sastanke koje organizuje općinski načelnik (piše i šalje pozive sa materijalima, vodi zapisnike, izrađuje zaključke i druge akte koji se usvajaju na sastancima);dostavlja akte koje donosi općinski načelnik na prijedlog nadležnih službi službenim novinama na objavu
priprema priopćenja za medije i web stranicu općine Kiseljak, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz djelokruga odsjeka i Službe.

03. Opis poslova: Preko interne dostavne knjige, prima riješene predmete i akte od službenika ovlaštenog za rješavanje predmeta i akata na kojima stoji oznaka A/A. vrši provjere da li predmet, odnosno akt sadrži sve potrebne podatke za pravilno arhiviranje, vrši razvođenje primljenog predmeta, odnosno akta kroz odgovarajuće evidencije, u skladu sa važećim zakonskim propisima vrši sređivanje i čuvanje registratorskog materijala odloženog u arhivi,. brine se o smještaju i čuvanju registratorskog materijala i arhivske građe, na način da se osiguraju svi potrebni uvjeti da ne dođe do uništenja, oštećenja ili nestanka arhivske građe., vrši ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa, vodi upisnik izvršenih ovjera po zahtjevu stranke, a u skladu sa zakonom vrši ovjere na terenu i o tome vodi upisnik ovjera , vrši ovjere potpisa ugovora za koje je nadležan općinski organ uprave , po zahtjevu stranke, a u skladu sa zakonom ovjerava potvrde o izdržavanju, vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz nadležnosti odsjeka i službe.

04. Opis poslova: inicira i sudjeluje u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, te učestvuje u donošenju timskih odluka, poduzimanje mjera u svrhu ostvarivanja prava na zaštitu djece i odraslih izvan vlastite porodice.priprema korisnika za smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku obitelj.učestvuje u obradi i pružanju stručne pomoći hraniteljskim obiteljima , provodi nadzor nad hraniteljskim obiteljima na području svoje nadležnosti.surađuje sa Centrima za socijalni rad – Službama koji su mjesno nadležni za hraniteljske obitelji u koje su smješteni korisnici.
inicira mjere i oblike zaštite, za koje su zaduženi drugi društveni činioci (sud, škola, neposredna dječja zaštita, zdravstvo), te na zahtjev službe izrađuje mišljenje i prijedloge o osobama i obiteljskim okolnostima,sudjeluje u aktivnostima kojima se utječe na sprečavanje, ublažavanje ili otklanjanje socijalnih problema,otkriva i utvrđuje socijalne potrebe građana u lokalnoj zajednici,kontinuirano prati primjenu prava i oblika iz socijalne zaštite.Izrađuje službene zabilješke, socijalne anamneze i mišljenja,prikuplja podatke o obiteljskim , stambenim i materijalnim prilikama štičenika,učestvuje pri opisu i popisu imovine štićenika,prikuplja i potražuje po službenoj dužnosti potrebnu dokumentaciju (medicinsku, osobnu , dokaze o imovinskom statusu i dr.),uspostavlja suradnju s drugim državnim organima i institucijama, a posebno s MUP-om, zdravstvenim ustanovama, Centrima za mentalno zdravlje, Zavodom MIO/PIO, a u cilju ostvarivanja zaštite prava i interesa štićenika,prikuplja izvještaje ustanova za štićenike koji se nalaze na smještaju,obilazi štićenike u vlastitim obiteljima, ustanovama, hraniteljskim obiteljima i na dugotrajnim hospitalizacijama, te izrađuje izvješća o izvršenim obilascima,provodi mjere socijalne zaštite osoba pod starateljstvom (materijalni i nematerijalni oblici, zaštita izvan vlastite obitelji, posebno uz pružanje pomoći pri resocijalizaciji duševno bolesnih osoba)poduzima potrebne radnje i mjere za zaštitu prava i dobrobiti žrtava nasilja u obitelji s mlt. djecom,radi na prevenciji novog nasilja u obitelji te druge radnje u skladu sa protokolom o postupanju Službe u slučaju nasilja u obitelji, donosi prijedloge o provođenju školskih praznika maloljetnih štićenika izvan ustanove, odnosno hraniteljske obitelji., upućuje na ostvarivanje prava iz socijalne zaštite (stalna novčana pomoć, CI,novčana naknada za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratna i izuzetna novčana pomoć, subvencija pokopa i drugi vidovi pomoći u naturi i novcu),kontinuirano prati prilike u obitelji i predlaže potrebne mjere,upućuje na ostvarivanje prava i drugih oblika obiteljske i socijalne zaštite,prevencija institucionalizacije – sudjelovanje u aktivnostima usmjerenim na osiguravanje samostalnog življenja osoba s oštećenjem.Surađuje sa udruženjima, klubovima i nevladinim organizacijama u čijem djelokrugu rada je zaštita osoba o oštećenjem.,učestvuje u programiranju, organiziranju i provođenju različitih preventivnih aktivnosti u odnosu na rizična ponašanja djece i mladih,obavlja poslove za potrebe predpripremnog, pripremnog i istražnog postupka za maloljetnike i mlađe punoljetne osobe, te prekršajnog postupka za maloljetnike,daje mišljenja i prijedloge tužilaštvu i sudu, te učestvuje u postupcima suda,učestvuje u izvršavanju odgojnih mjera iz nadležnosti Službe , odgojnih mjera, sigurnosnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora,poduzima mjere socijalne zaštite i druge mjere u posttretmanskom prihvatu i socijalizaciji,provodi različite oblike stručnog socijalnog rada s djecom s poremećajima u ponašanju, djecom počinitelja krivičnih djela (odbačene krivične prijave), maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima krivičnih djela te maloljetnim počiniteljima prekršaja,
učestvuje u dijagnostičkoj obradi te izrađuje socijalnu anamnezu za djecu i omladinu s poremećajima u ponašanju,učestvuje u postupku u ulozi svjedoka ( u odnosu na počinjenje krivičnih djela na štetu djeteta iz svoje nadležnosti),surađuje sa stručnjacima škole, zdravstvenih ustanova, policijom, sudom, nevladinim organizacijama i drugim ustanovama te lokalnom zajednicom,po potrebi prisustvuje istražnom postupku s djecom i omladinom počiniteljima krivičnih djela u policijskoj stanici, kao i u slučajevima kada je počinjeno krivično djelo na štetu djeteta,-vrši poslove posredovanja prilikom izricanja odgojnih preporuka mlt.osob,obavlja nadzor nad izvršavanjem roditeljskog staranja po službenoj dužnosti,vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju,učestvuje u postupcima i odlukama koje donosi i provodi Služba u predmetima koji se odnose na sadržaje roditeljskog staranja, te zaštitu prava i dobrobiti djeteta, na način da daje stručno mišljenje i prijedlog, izrađuje službene zabilješke, socijalne anamneze, izvještaje, timske zaključke;obavlja terenski uvid u obiteljske prilike, zbog utvrđivanja socio-ekonomskih prilika, te svih ostalih okolnosti koje su od uticaja na staranje o djetetu;nastoji da se postignu i realiziraju dogovori i sporazumi kroz savjetodavni rad:Učestvuje u postupku razvoda braka na način da izrađuje prijedloge i mišljenja o sadržajima roditeljskog staranja;učestvuje u postupku usvojenja na način da obavlja razgovore s potencijalnim usvojiteljima, zajedno sa članovima stručnog tima vrši odabir potencijalnih usvojitelja, izrađuje socijalnu anamnezu i prati adaptacioni period djeteta i potencijalnih usvojitelja;učestvuje u postupcima izmjene odluka o sadržajima roditeljskog staranja (s kim će dijete živjeti, visini iznosa za izdržavanje djeteta i načinu na koji će dijete održavati osobne odnose i neposredne kontakte sa drugim roditeljem. daje prijedlog za vršenje nadzora nad izvršavanjem roditeljskog staranja, za oduzimanje i vraćanje prava na roditeljsko staranje, prijedlog za izvršenje navedenih mjera obiteljsko -pravne zaštite, kao i davanje mišljenja Sudu u tim postupcima,Izrađuje mišljenje i prijedloge u postupcima donošenja odluka o sadržajima roditeljskog staranja za dijete rođeno izvan braka po prekidu vanbračne zajednice roditelja,daje mišljenje o promjeni osobnog imena maloljetnog djeteta,daje mišljenje o određivanju osobnog imena maloljetnog djeteta,daje mišljenje u postupcima raspolaganja imovinom maloljetnog djeteta i osoba stavljenim pod starateljstvo,surađuje sa socijalnim radnicima i drugim stručnjacima u predmetima zaštite prava i interesa djeteta,surađuje sa drugim institucijama u cilju zaštite interesa malodobne djece i osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost,učestvuje u izvršnom postupku odluka koje donosi Služba i Sud u okviru obiteljsko – pravne zaštite djeteta, učestvuje kao član Stručnog tima obiteljsko pravne zaštite,prati provođenje poduzetih mjera za zaštitu prava i interesa djeteta, te u vezi s time po potrebi pokreće postupak i za materijalnim oblikom zaštite djeteta (novčana pomoć), učestvuje u postupku stavljanja osoba pod starateljstvo, kroz izradu mišljenja s prijedlogom za izbor osobe koja će vršiti dužnost staratelja,razmatra izvještaje staratelja,obilazi štićenike smještene u vlastitim obiteljima , ustanovama, hraniteljskim obiteljima , na dugotrajnim hospitalizacijama, te izrađuje izvještaje o izvršenim obilascima,provodi savjetodavni rad sa štićenicima i njihovim staraocima, te pruža pomoć u prevladavanju specifičnih teškoća, poremećenih odnosa u obitelji štićenika i drugo, pruža stručnu pomoć staraocima maloljetnih štićenika u vezi njihovog zdravlja, odgoja, obrazovanja i eventualnog smještaja, te staraocima punoljetnih štićenika u pogledu zaštite ličnosti – zbrinjavanjem, liječenjem, osposobljavanjem za samostalni život i rad, kao i stručnu pomoć u zaštiti imovinskih prava i interesa, primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne zaštite.obavlja poslove dežurstva u Službi prema rasporedu,obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

05. Opis poslova: rukovodi radom odsjeka sa ovlaštenjima i neposredno obavlja sljedeće poslove:priprema prijedloge odluke i druge akte iz djelokruga odsjeka koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,vrši obradu podataka, utroška sredstava za nabavku temeljnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala, izrađuje sve vrste analitičkih kartica u cilju analiziranja utroška i planiranja financijskih sredstava za određeni vid nabavki, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

.06.Opis poslova:vrši pripremu dokumentacije za prvostupanjski upravni postupak i poseban ispitni postupak iz imovinsko-pravnih odnosa.,vrši pripremu dokumentacije za postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu izgradnje,vrši pripremu dokumentacije radi utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta,.vrši pripremu dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata,vrši pripremu dokumentacije za utvrđivanje površine zemljišta za redovnu uporabu objekta,.vrši pripremu dokumentacije za uređenje međa dodijeljenog građevinskog zemljišta,vrši pripremu dokumentacije u postupku gubitka prava korištenja zemljištaVrši pripremu dokumentacije radi utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog zemljišta (pravo preće kupnje),vrši pripremu dokumentacije za utvrđivanje stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja zemljišta i pripremnih radnji za eksproprijaciju zemljišta i građevina.Vrši pripremu dokumentacije za postupak eksproprijacije nekretnina i uzurpacija zemljišta,vodi usmene rasprave oko utvrđivanja činjeničnog stanja i sačinjava sve zapisnike iz upravnog postupka,.obavlja uviđaj na licu mjesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja vodi usmene rasprave oko naknada vlasnicima za zemljište, vodi usmene rasprave za određivanje naknade za dodijeljeno zemljište,poziva i saslušava stranke, vještake i ostale sudionike u postupku,
izrađuje prijedloge svih rješenja u nacrtu kod odlučivanja u postupku , izrađuje izvještaje iz svoje oblasti, izrađuje obrasce rješenja, te vrši i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, te poslove iz službe koje mu povjeri rukovoditelj organizacijske jedinice.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:

– VSS – VII stupanj društvenog smjera, ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova društvenog smjera,
-1(jedna) jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:

– VSS – VII stupanj društvenog smjera , ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova fakulteti društvenog smjera (pravni I upravni, ekonomski, fakultet političkih znanosti, filozofski)
– 1( jedna godina) radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, 
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:

– VSS – VII stupanj pravni fakultet, ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova pravnog ili upravnog smjera, 
– 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, 
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 04:
– VSS-VII – stupanj, završen Fakultet političkih znanosti( smjer socijalni rad) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja navedenog smjera 
– 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, 
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05:
-: VSS-VII – stupanj društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja društvenog smjera , 
– 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 06:
– VSS VII stupanj , pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog,drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog procesa studiranja, pravnog smjera,
– – 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), 
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa, 
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići 2
Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak”

 


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Pročitajte i ovo

Fadil Novalić pozitivan na koronavirus

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić pozitivan je na koronavirus, saznaje portal Klix.ba. Kako …