fbpx
Subota , 13 Aprila 2024
opina 658x463

Opština Fojnica zapošljava nove radnike

opina 658x463

 opina 658x463

 

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna” broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Fojnica, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica

 

 1. Stručni savjetnik za urbanizam i prostorno planiranje – 1 (jedan) izvršilac
 2. Stručni savjetnik za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – 1 (jedan) izvršilac
 3. Stručni savjetnik za poslove iz oblasti samostalnog privređivanja – 1 (jedan) izvršilac
 4. Stručni saradnik za knjigovodstvo – 1 (jedan) zvršilac
 5. Stručni saradnik za matične knjige i registraciju birača – 1 (jedan) izvršilac
 6. Stručni savjetnik za operativno-planske poslove i upravno rješavanje – 1 (jedan) izvršilac
 7. Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću – 1 (jedan) izvršilac

  1.Opis poslova: učestvuje u izradi, prednacrta, nacrta i prijedloga podzakonskih akata iz oblasti prostornog planiranja; preko pomoćnika načelnika unapređuje koordinaciju katastra i urbanizma, kod zajedničkih poslova i projekata; izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima; pružanje pravne pomoći građanima, davanjem stručnih objašnjenja, sastavljanje podnesaka i vršenje drugih poslova pravne pomoći sukladno zakonu; rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostupanjskom postupku; vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanju odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga podzakonskih akata i drugih propisa i općih akata za obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; pripremanje stručnih i pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka; izradu analitičkih, informativnih i drugih rnaterijala u okviru propisane metodologije; provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u svezi utvrđivanje stanja odgovarajuće oblasti i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; uspostavljanje, izrada, vođenje i održavanje evidencija u oblasti urbanizma; rješavanje po zahtjevima iz oblasti urbanizma; izrada i donošenje pojedinačnih akata iz oblasti urbanizma; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih rnaterijala na temelju odgovarajućih podataka iz oblasti urbanizma; prati promjene u oblasti urbanizma, izrađuje potrebnu dokumentaciju, te obavlja terenski rad – uviđaj na terenu; uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz oblasti urbanizma; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, tipska izvješća, redovite i periodične informacije.

 1. Opis poslova: prati poljoprivrednu proizvodnju, sjetvu, otkup, pošumljavanje i zaštitu šumskog fonda i u tim pitanjima preduzima odgovarajuće mjere; izrađuje statističke i druge izvještaje, informacije i analize iz ove oblasti; prikuplja i prati globalne pokazatelje poljoprivredne aktivnosti na području Općine; rješava po zahtjevima iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede; izrađuje i donosi pojedinačna akta koja se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registracije iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave i drugim institucijama koji su nadležni za poslove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; radi na izradi elaborata, studija, projekata, planova i programa daljeg razvoja poljoprivrede, te prati njihovo izvršenje, vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno je odgovoran pomoćniku načelnika.
 1. Opis poslova: daje informacije i ostvaruje kontakte s podnosiocima zahtjeva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti fizičkih i pravnih lica; vrši pripremne radnje i vodi upravni postupak za izradu rješenja o registraciji samostalne trgovinske radnje, samostalne ugostiteljske radnje, samostalnih autoprevoznika, samostalnih auto škola, samostalnih obrtnika, izdaje namjensku saglasnost, te rješenja o prestanku i drugim statusnim promjenama registrovanih samostalnih djelatnika; daje i druge informacije iz oblasti privrede; vodi zakonom propisane registre; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; vrši ovjeru knjiga i cjenovnika iz domena radnog mjesta; izdaje propisane izvode iz registra; vrši prijem stranaka i daje stručna objašnjenja o pitanjima iz djelokruga radnog mjesta; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i o istom izdaje uvjerenja; vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno je odgovoran pomoćniku načelnika.
 2. Opis poslova: prima dokumentaciju iz oblasti proračunskog poslovanja i istu priprema za kontiranje; knjiži prihode i rashode proračuna; vodi proračunske evidencije; obavlja sravnjenje sa proračunskim korisnicima i dobavljačima; zaključuje kartice i priprerna iste za izradu periodičnog izvješća i završnog računa; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.
 3. Opis poslova: vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i knjige državljana; obavlja poslove novog upisa ili promjene unesenih podataka u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigama državljana; izdaje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana; sastavlja smrtovnice za umrla lica i dostavlja ih nadležnim sudovima; izvještaje o smrti dostavlja nadležnim organima i službama radi brisanja iz evidencije; popunjava statističke upitnike o novorođenim, vjenčanim i umrlim licima; po potrebi vrši provjeru podataka za policijske uprave; vodi tehničke poslove u vezi sa zaključenjem braka; šalje pisane obavijesti matičnim uredima o zaključenom braku; vrši upise jedinstvenih matičnih brojeva građana u matične knjige; vrši provjeru podataka za policijske uprave, projekat CIPS i druge organe iz nadležnosti matičnih knjiga; izdaje propisana uvjerenja, unosi podatke u računar i održava ih dnevno ažurnim; vodi evidenciju birača, redovno ažurira biračke spiskove, sarađuje sa općinskom izbornom komisijom; podatke o građanima do kojih dođe kroz obavljanje poslova čuva kao službenu tajnu; vodi upravni postupak za poslove iz oblasti građanskih stanja, te nadgleda i koordinira poslove vezane za matične knjige; vrši i druge poslove koje mu stavi u nadležnost pomoćnik načelnika.
 4. Opis poslova: obavlja operativno planske poslove u planiranju i razradi mjera zaštite i spašavanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i podzakonskih propisa koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i to: koordinira rad i pruža stručnu pomoć službama zaštite i spašavanja na području općine i drugim pravnim subjektima i MZ u skladu sa Zakonom, usklađuje planska dokumenta koja se odnose na Plan zaštite i spašavanja općine, pruža stručnu pomoć službama zaštite i spašavanja na sprovođenju njihovih zadataka koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja, izrađuje informacije o stanju i problemima u provođenju mjera i zaštite i spašavanja u službama zaštite ispašavanja na području općine, izrađuje plan materijalno tehničke pomoći za službe zaštite i spašavanja koje se finansiraju iz namjenskih izvora i budžeta općine i o tome izvještava rukovodioca Službe i Štab CZ i Općinsko vijeće, predlaže mjere na unapređenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine, učestvuje, usmjerava i predlaže akcije zaštite i spašavanja, ovisno od stepena ugroženosti svih mjesta na području koja budu ugrožena od prirodnih i drugih nesreća na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, ostvaruje saradnju i učestvuje u akcijama zaštite i spašavanja sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u pitanjima iz svoje nadležnosti, vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvom stepenu iz nadležnosti Službe, priprema, odluke, propise i druge normativno pravne akte iz oblasti službe, sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti, koji se odnose na poslove iz nadležnosti Službe, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Službe, vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih predmeta i dostavlja ih pomoćniku načelnika, obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran.
 1. Opis poslova: organizira i vodi protokolarne aktivnosti koje su u neposrednoj vezi s vršenjem funkcije Općinskog načelnika, kao i kod obilježavanja obljetnica i drugih svečanosti i manifestacija koje organizira Općinski organ uprave; prikuplja i obrađuje podatke i informira javnost o radu Općinskog organa uprave; uređuje službenu web stranicu Općinskog organa uprave i u tu svrhu u suradnji sa općinskim službama za upravu prikuplja podatke o njihovom radu; priprema priopćenja za javnost i druge informativne materijale; surađuje sa sredstvima informiranja, organizira konferencije za tisak, priprema i daje odgovore na upite medija, te organizira medijsko praćenje i promociju Općinskog organa uprave; organizira press konferencije i intervjue Oćinskog načelnika i pomoćnika Općinskog načelnika, kao i njihovo gostovanje u medijima; priprema i uređuje brošure, publikacije, biltene i druge informativne materijale; priprema i pruža informacije građanima u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama; odgovara na pritužbe građana; prati stanje u oblasti politike prema mladima, surađuje s udrugama mladih i osigurava komunikaciju i protok informacija izmedu njih i općinskog organa uprave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog nadelnika ili Općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:

– VSS – VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja – pravne i upravne struke,

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:

– VSS – VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja – šumarske, veterinarske ili poljoprivredne struke,

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 03:

– VSS – VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja – pravne i upravne struke,

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 04:

– VSS – VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja – ekonomskog smjera,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 05:

– VSS – VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja – pravne i upravne struke,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 06:

– VSS – VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja – pravne i upravne struke,

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 07:

– VSS – VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja – fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika/komunikologija,

– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

– poznavanje jednog stranog jezika.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3.dokaz o poznavanju rada na računaru,
4.dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (za poziciju 07.) prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Prečišćen tekst („Službene novine Federacije BiH” br. 51/16 i 59/16),
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Pročitajte i ovo

Sinovi Rame Isaka Arnel i Aldin učestvovali u tučnjavi, mladiću nanijeli teške tjelesne povrede

Sinovi federalnog ministra policije Rame Isaka, Arnel i Aldin, učestvovali su u tučnjavi koja se …